Γενικές Πληροφορίες

erevna2

Η υλοποίηση προγραμμάτων (ερευνητικών, επιμορφωτικών, μελετητικών, αναπτυξιακών) στο ΤΝΕΥ ξεκίνησε αμέσως μετά την ίδρυσή του και παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Από το 2007 ως σήμερα έχουν εγκριθεί 30 προγράμματα με συνολικό προυπολογισμό 3.321.916 ευρώ. Ενδεικτικά, το ΤΝΕΥ έχει συμμετάσχει ή ηγηθεί σε διάφορες δράσεις όπως Jean Monnet, Τransportnet, eFreight, Rural-eGov, Go-Digital, Promethea κλπ.

Tο τμήμα έχει δημιουργήσει μια σειρά από Εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με ερευνητικά θέματα που αφορούν τις επιστήμες της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου. Τα εργαστήρια αυτά περιλαμβάνουν τα:
  • Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
  • Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη
  • Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής
  • Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

Το τμήμα συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της έρευνας στο σύνθετο χώρο των Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου, διοργανώνοντας διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ τα μέλη του έχουν πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.