Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΝΕΥ. Η διπλωματική εργασία υλοποιείται και βαθμολογείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και έχει σκοπό να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική ικανότητα των φοιτητών, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος.