Κανονισμός Σπουδών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο συγκεκριμένο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, και του Διεθνούς Εμπορίου.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το εαρινό εξάμηνο 2009-10. Ειδικότερα:

 • Φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά από το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2010-11, ή μεταγενέστερα, θα παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών.
 • Φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά παλαιότερα, θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών: το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού και παρουσιάζονται στις πρώτες σελίδες του παρόντος οδηγού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία.

Πρώτη Εγγραφή

Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή. Η εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας στον ημερήσιο τύπο και αφορούν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την ολοκλήρωση της πρώτης εγγραφής είναι αναγκαία η κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Οι εγγραφές των φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (κατατάξεις) γίνονται με ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται από αντίστοιχες διατάξεις και σε προθεσμίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.

Εγγραφή σε επόμενα έτη

Οι φοιτητές οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στην αρχή κάθε εξαμήνου με ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν εγγραφούν σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα διαγράφονται αυτοδικαίως.

Διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών)

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα επιθυμούν (όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου).

Εναρκτήριο Σεμινάριο

Η υποδοχή των νέων φοιτητών στο Τ.Ν.Ε.Υ. γίνεται με τη διοργάνωση ειδικής ημερήσιας συνάντησης όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία παίρνει τη μορφή ελεύθερου σεμιναρίου. Το «Εναρκτήριο Σεμινάριο» διεξάγεται την πρώτη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου. Απευθύνεται κυρίως στους πρωτοετείς, είναι όμως ανοιχτό, τόσο για τους μεγαλύτερους φοιτητές, όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για βασικά ζητήματα των σπουδών τους στο Τ.Ν.Ε.Υ. και της ζωής στη Χίο αφενός, και αφετέρου στην ενθάρρυνση των γνωριμιών και της επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής πρέπει, μέσα σε τρεις εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου, να κάνει Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, δηλώνοντας ποια από τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή το δικαίωμα:

 • Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και των εργαστηρίων
 • Συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμηνιαίων μαθημάτων που επέλεξε, καθώς και
 • Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα αυτά

Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή παρά μόνο για ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση σχετική αίτηση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά, πριν λήξει η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του εξαμήνου.

Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να συζητά θέματα σπουδών με τον προσωπικό του Σύμβουλο Σπουδών. Η συνεργασία με τον Σύμβουλο Σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών, για την δημιουργία προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα εμβάθυνσης και επιλογής, αλλά και τον προγραμματισμό και την επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας, σε συνεργασία και με τον επιβλέποντα αυτής.

Εξεταστικές Περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν τρεις εβδομάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου και Ιουνίου, και τέσσερις εβδομάδες για την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και ο καθορισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης αποφασίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπολείπεται μόνον ένα μάθημα για τη λήψη του πτυχίου, ο τελειόφοιτος δικαιούται να εξεταστεί επαναληπτικά στο εν λόγω μάθημα, αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Απαιτείται σχετική έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου και συνεννόηση με τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος.

Εξετάσεις

Η εξεταστική διαδικασία, απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι συνεχής και εξελίσσεται σε όλη τη χρονική διάρκεια του εξαμήνου.

Ο υπεύθυνος διδάσκοντας του μαθήματος καθορίζει κατά την κρίση του την οργάνωση των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ή την εκπόνηση εργασιών, όπως και τον τρόπο ελέγχου και την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών. Αυτά προσδιορίζονται στην αρχή του εξαμήνου και περιγράφονται στο περίγραμμα ύλης του μαθήματος.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο (τον Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους). Σε αντίθεση με τις εξεταστικές περιόδους των εξαμήνων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής εξετάζεται για το 100% της βαθμολογίας του. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος (μαθήματα κορμού, πτυχιακή εργασία κλπ.), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί σε επόμενο εξάμηνο.

Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται με βάση τη δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5).

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται από τη διοικητική γραμματεία (σε συνεννόηση και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών) και ανακοινώνεται εγκαίρως. Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζομένων όσο και των εξεταστών και την έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Κανονισμός Εξετάσεων.

Απονομή Πτυχίου

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής, η οποία αποκαλείται "καθομολόγηση των πτυχιούχων", και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η "καθομολόγηση" είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες τις πιθανές εκκρεμότητες. Μέχρι την καθομολόγηση, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του.

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου προσδιορίζεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου.

Για τον αριθμητικό υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, το δε άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1.0 έως 2.0 και υπολογίζονται ως εξής:

 • Συντελεστής 1 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν 1 (μία) ή 2 (δύο) διδακτικές μονάδες
 • Συντελεστής 1,5 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν 3 (τρεις) ή 4 (τέσσερις) διδακτικές μονάδες
 • Συντελεστής 2 για την πτυχιακή εργασία (μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες)

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι εκατοστά και ορίζεται με βάση τη κλίμακα «καλά», «πολύ καλά», «άριστα».

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου «καλά» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 5,00 μέχρι και 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
 • Ο γενικός βαθμός «πολύ καλά» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 6,50 μέχρι και 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
 • Ο γενικός βαθμός «άριστα» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50 μέχρι 10.