Αποστολή

apostoli

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1998. Η ίδρυση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στη Χίο είναι σύμφωνη με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν κατά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον οικονομικό χαρακτήρα της περιφέρειας του Αιγαίου, αλλά και τη ναυτική παράδοση της Χίου. Τον Σεπτέμβριο του 2002 αποφοίτησαν οι πρώτοι πτυχιούχοι του τμήματος.

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

Η αποστολή του Τμήματος εξειδικεύεται στην επιδίωξη τριών συνιστωσών:

  1. Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Εμπορίου,
  2. Της παροχής έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων,
  3. Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η πρώτη συνιστώσα υλοποιείται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Η δεύτερη συνιστώσα αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι της συνολικής δραστηριότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η τρίτη συνιστώσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών και υλοποιείται κυρίως μέσα από τις δραστηριότητες της Επιτροπής Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που λειτουργεί από το 1999, τα μαθήματα επιχειρηματικότητας του προγράμματος σπουδών, τις τακτικές διαλέξεις στελεχών, τις οργανωμένες επισκέψεις σε επιχειρήσεις και τις άτυπες δραστηριότητες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές και απόφοιτους του τμήματος και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.