Αίτηση Καθομολόγησης Πτυχιούχων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Παρακαλούμε τα στοιχεία να δηλωθούν με ακρίβεια διότι θα εμφανίζονται στο πτυχίο και τα πιστοποιητικά.

 

 

Επώνυμο:

___________________________________

Όνομα:

___________________________________

Πατρώνυμο:

___________________________________

Τόπος Γέννησης:

___________________________________

Ακριβής Ημερομηνία Γέννησης:

___________________________________

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

___________________________________

Ημερομηνία Έκδοσης:

___________________________________

Αρχή Έκδοσης:

___________________________________

Αριθμός Μητρώου:

___________________________________

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας:

___________________________________

___________________________________

Τηλέφωνο Σταθερό ή Κινητό:

___________________________________

ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στην καθομολόγηση πτυχιούχων στις 23/03/2010.

Επιθυμώ το πτυχίο να εκδοθεί σε περγαμηνή:

 


ΝΑΙ

 


ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ:

Κατέβαλα στη Γραμματεία του Τμήματος το ποσό των 15,00 €.

Αριθμός Απόδειξης: _______

 

 

Χίος, ____/____/2010                                                                    Ο/Η Αιτ____