– Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.  Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Σημειώνεται ότι δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.

Η επιλογή των κατατάξεων θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν με βάση τα οριζόμενα από τη σχετική υπουργική απόφαση, στα εξής εξαμηνιαία μαθήματα:

Η εξεταστέα ύλη στα παραπάνω μαθήματα ορίζεται ότι είναι αυτή που θεσπίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και διδασκαλίας που ακολουθήθηκε κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του έτους 2010-2011.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών κ. Καλλιόπη Βλάττα (22710-35230).