– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

aegean_logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χίος, 11 Οκτωβρίου 2010
Α.Π.: 1636

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2010-2011, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Στρατηγική Διοίκηση με έμφαση στη Ναυτιλία
  • Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Ναυτικό Δίκαιο
  • Τηλεματική για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  • Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, Τ.Κ. 82100 Χίος) μέχρι τις 22.10.2010 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ..Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: tney_akad_gram@chios.aegean.gr

Εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση, βάσει του Π.Δ. 407/80, σε μισθολογική αντιστοιχία ανάλογη των προσόντων τους και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα τους ανατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, τηλ. 2271035203 ή στη Δ/νση: http://www.stt.aegean.gr, e-mail: tney_akad_gram@chios.aegean.gr

Καθηγητής Ευάγγελος Ξυδέας

Πρόεδρος ΤΝΕΥ