– Ανακοίνωση για Κατατακτήριες εξετάσεις 2010-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών των εισαγομένων και οι κατά περίπτωση ρυθμίσεις για την κατάταξή τους έχουν ως εξής:

  1. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού καθώς και των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πτυχιούχων διετούς κύκλου σπουδών που εισάγονται σε ποσοστό 4% επί του αριθμού των εισακτέων κατατάσσονται στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών εάν προέρχονται από συναφή τμήματα και στο Γ’ εξάμηνο σπουδών σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
  2. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά τμημάτων που εισάγονται σε ποσοστό 5%,κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
  3. Οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών που εισάγονται σε ποσοστό 2% εξετάζονται κατά περίπτωση.

Η επιλογή των κατατάξεων θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν με βάση τα οριζόμενα από τη σχετική υπουργική απόφαση, στα εξής εξαμηνιαία μαθήματα:

  1. Μαθηματικά (Ύλη)
  2. Οικονομική Ανάλυση (Ύλη)
  3. Οργάνωση –Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ύλη)

Η εξεταστέα ύλη στα παραπάνω μαθήματα ορίζεται ότι είναι αυτή που θεσπίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και διδασκαλίας που ακολουθήθηκε κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του έτους 2009-2010.

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις
Ακαδημαϊκού Έτους 2010 – 2011
Μάθημα Ημερομηνία – Ώρα Εξέτασης
Οικονομική Ανάλυση Τρίτη 07.12.2010
18:00 – 21:00
Μαθηματικά Τετάρτη 08.12.2010
11:00 – 14:00
Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων Τετάρτη 08.12.2010
15:00 – 18:00