Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Δ. 407/80

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

  Χίος, 7/7/2011     

  Α.Π.: 1237

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012, στα γνωστικά αντικείμενα: 

 

–          Διοίκηση Ναυπηγικών και Επισκευαστικών Μονάδων

–          Τεχνολογικές Εφαρμογές και Πληροφορική στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, Τ.Κ. 82100 Χίος) μέχρι τις 29 Ιουλίου 2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση.
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  3. Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: tney_akad_gram@chios.aegean.gr).
  4. Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών.

 

Εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση, βάσει του Π.Δ. 407/80, σε μισθολογική αντιστοιχία ανάλογη των προσόντων τους και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, τηλ. 2271035203 ή στη Δ/νση: http://www.stt.aegean.gr,

e-mail: tney_akad_gram@chios.aegean.gr.

 

 

Καθηγητής Ευάγγελος Ξυδέας

Πρόεδρος ΤΝΕΥ