Αγγλικά Ι

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές-ριες αναμένονται να :

1.      είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς για να εκπληρώνουν όλες τις επικοινωνιακές απαιτήσεις του επιστημονικού ή/και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του κλάδου

2.      επιτύχουν στην μετάβαση από την κατάσταση των μαθητευόμενους μιας γλώσσας σε αυτή των χρηστών

3.      είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις που κατέχουν ήδη για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς στόχους στα Αγγλικά

4.      βελτιώσουν την γενική επικοινωνιακή τους ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα (γραμματική, λεξιλόγιο, δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου)

5.      αντιλαμβάνονται την ορολογία και τις έννοιες κλειδιά της ειδικότητας τους

6.      είναι εξοικειωμένοι με κάποιες από τις πρακτικές δεξιότητες που θα κληθούν να αναπτύξουν ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα

7.      προσαρμόσουν τα κριτήρια τους στις ειδικές ανάγκες του μελλοντικού επιστημονικού και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος.

 

Οι φοιτητές-ριες θα είναι επίσης αρκετά εξοικειωμένοι με την ειδική ορολογία του τομέα τους ώστε να μπορούν να

1.      συντάξουν αναφορές, υπομνήματα, βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές, ερωτηματολόγια και επιχειρηματικά σχέδια, περιλήψεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπορική αλληλογραφία

2.      διαθέτουν τις ικανότητες που θα τους επινα επικοινωνούν διεθνώς με συναδέλφους στον τομέα τους γραπτά ή προφορικά ακολουθώντας τα πρότυπα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

3.      να αξιοποιούν τεχνικές και στρατηγικές εκμάθησης για να πετύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς

4.      να συγκροτούν και να αποτιμούν την σχετική βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην εκάστοτε αποδεκτή μορφή

5.      είναι ικανοί να διενεργούν έρευνα στην Αγγλική γλώσσα ορίζοντας τους σκοπούς της, να αντλούν πληροφορίες από ποικίλες πηγές, να τις αξιολογούν κριτικά, να διατυπώνουν υποθέσεις, και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην εκάστοτε αποδεκτή μορφή (παρουσίαση, paper κλπ.)

6.      να εξελίξουν ικανότητες που θα τους επιτρέπουν την πρόσβαση, χρήση και αξιολόγηση πληροφοριών από το παγκόσμιο δίκτυο στα Αγγλικά.

7.      αναπτύξουν διαπολιτισμική επικοινωνιακή επάρκεια σε γλωσσικό επίπεδο

8.      μπορούν να διενεργήσουν προφορικές παρουσιάσεις και ανάλυση περιπτώσεων, παρουσιάζουν έρευνας αγοράς, προετοιμασία συνέντευξης για ανεύρεση εργασίας

9.      είναι ικανοί να αναγνωρίζουν από τα συμφραζόμενα στον τομέα της ειδικότητας τους τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ένα βασικό εργαλείο για τους μελλοντικούς επιστήμονες του Τμήματος είτε αποφασίσουν να εξακολουθήσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε αναζητήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.