– Αναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. “ΝΑ.Μ.Ε.” 2010-11

aegean_logo
aegean_logo
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.”

Χίος, 07.07.2010
Α.Π. 1040

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 1. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» (πατήστε εδώ για ενημερωτικό έντυπο), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
 2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με το Ν.2083/1992:

(α) πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστημών Πληροφορικής, και
 • Νομικής

(β) αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και των λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.
(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντίστοιχων με τα παραπάνω τμήματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
(δ) αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που προέρχονται από Τμήματα Νομικής καθώς και από τις κατηγορίες (β), (γ) και (δ), εάν επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών πριν από την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.

 1.   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ως άνω Πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί στη Χίο για δέκατη συνεχή χρονιά, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων (διάρκειας δύο [2] τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα εμβάθυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς:
(α) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(β) Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
(γ) Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
(δ) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Ο αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, ανά τομέα εμβάθυνσης.

 1. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι δυνατό να απασχολούνται με αμοιβή στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Είναι δυνατή, επίσης, η παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, υπό την ευθύνη των διδασκόντων των μαθημάτων.
 2. Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές.
 3. Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:

(i) Βαθμός Πτυχίου,
(ii) Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση,
(iii) Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας),
(iv) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα,
(v) Αξιολόγηση συστατικών επιστολών,
(vi) Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ερευνητική δραστηριότητα, θα προσμετρηθεί ιδιαίτερα η επαγγελματική εμπειρία.
(vii) Η αξιολόγηση θα γίνει σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τη Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010, στη Γραμματεία του ΤΝΕΥ, Κοραή 2α, 82100 Χίος, υπόψη Δήμ. Ραφτέλη ή Αικ. Παπαζή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I. Αίτηση (σε μορφή doc ή pdf).
II. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
III. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
IV. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους υποψηφίους που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
V. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
VI. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/υποψηφίας καθώς και για την ύπαρξη ή το ενδιαφέρον για τη λήψη υποτροφίας.
VII. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, για δε τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
VIII. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον/την υποψήφιο/υποψήφια.
IX. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος.
X. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
XI. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 1. Πληροφορίες και έντυπο αίτησης παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε και από την ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.stt.aegean.gr.

   

  Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας
  Τηλέφωνο: 22710-35222, 35203
  Fax: 22710-35299
  E-mail:NAME_Gram@aegean.gr.

 2. Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά εδώ.

 

Αμαλία Πολυδωροπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διευθύντρια Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.