Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων. Κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά οι μεταφορές είναι σημαντικές παγκοσμίως και μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό της δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον, επενδύσεις γίνονται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς των μεταφορών όπως είναι οι αερομεταφορές, οι οδικές μεταφορές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Σε καθημερινή βάση οι μεταφορές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ατόμων. Μετακινούνται για την εργασία τους. Πραγματοποιούν αγορές από τα καταστήματα και τα αγαθά έχουν φτάσει εκεί με φορτηγό. Δέχονται επιδράσεις από τις περιβαλλοντικές συνέπειες της λειτουργίας των μεταφορών.

Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου. Μελετά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Παρουσιάζει αναλυτικά τα μοντέλα σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων δίνοντας έμφαση στο πρότυπο των 4-βηματων, των μοντέλων δραστηριοτήτων, και των προτύπων ανάπτυξης πολιτικών. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων. Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, και βελτιστοποίησης μεταφορικών συστημάτων. Επίσης, παρουσιάζει τις έννοιες των έξυπνων, ασφαλών, και πράσινων μεταφορικών συστημάτων.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαστάσεις των μεταφορών. Θα μπορούν να αναλύσουν τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά των μεταφορικών συστημάτων, να ποσοτικοποιούν την αλληλεπίδραση της προσφοράς και τις ζήτησης στις μεταφορές. Επίσης, οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων
θα είναι ικανοί να αναπτύξουν μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης των μεταφορών. Τέλος, θα κατανοήσουν την έννοια των βιώσιμων μεταφορών μέσα από μεθοδολογίες και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την ενεργητική μετακίνηση, την οδική ασφάλεια, τη χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης, κλπ. καθώς και θα είναι σε θέση να αξιολογούν πολιτικές σε σχέση με τις μεταφορές.

Η διδασκαλία του μαθήματος Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων έχει σκοπό:

  • Την επίτευξη της γνώσης της ορολογίας (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά), και των βασικών χαρακτηριστικών και εννοιών των μεταφορικών συστημάτων.
  • Να παράσχει τις βάσεις για τη μελέτη και κριτική ανάλυση θεμάτων που αφορούν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.
  • Να παρέχει δεξιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και το σχολιασμό οικονομετρικών προτύπων που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών, καθώς και τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη των προτύπων αυτών.
  • Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.