ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

Εισαγωγή στο μάθημα: ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας και επιπτώσεις τους στην πρακτική των επιχειρήσεων. Η θαλάσσια μεταφορά: το σύστημα φορτίο/πλοίο. Ανάλυση κύριων ιδιοτήτων φορτίων. Φορτία και υποδομή ξηράς. Αντιστοίχιση πλοίου/φορτίου. Βασικές αρχές διαχείρισης της παραγωγής στο πλοίο: Στοιχεία του πλοίου. Οργάνωση του πλοίου. Το πλοίο και η υποδομη της ξηράς: μηχανισμός διοίκησης από την ξηρά. Στοιχεία […]

Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες του δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ως σκοπό: ·         Να καταστήσει σαφή τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης ·         Να παράσχει γνώσεις σχετικά με την έννοια των προσωπικών δεδομένων […]

Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία, την ψηφιακή καινοτομία και τα σύγχρονα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και και τον κύκλο ζωής σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθοδολογίες, τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία […]

Διαχείριση Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων

Να γνωρίζουν γενικές έννοιες και δείκτες που θέτουν το πλαίσιο στην διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων όπως την έννοια της φέρουσας ικανότητας, του οικολογικού αποτυπώματος και της βιωσιμότητας Να γνωρίζουν την απλοποιημένη εξίσωση IPAT και την χρήση της στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους Να γνωρίζουν την θεωρία του Μάλθους […]

Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση: να διακρίνουν τους τρόπους σύνδεσης των διαφόρων λειτουργιών της ναυτιλιακής επιχείρησης με τη διαδικασία παραγωγής της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας να επιλέγουν ένα σύστημα κριτηρίων για την αριστοποίηση της λειτουργικής διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων να αναλύουν τις επιπτώσεις νέων δεδομένων στις λειτουργικές συνεργασίες ναυτιλιακών […]

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατανόηση και κατάκτηση των σύγχρονων αρχών εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και εμβάθυνση σε κρίσιμες επενδυτικές, χρηματοδοτικές, λειτουργικές επιλογές, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Το μάθημα υποστηρίζει την κριτική ανάλυση και […]

Δίκαιο Κεφαλαιοαγοράς

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:   ·          Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης ·          Να καταστήσει σαφή τη διάκριση […]

Διαχείριση Κινδύνου

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών, έργων και λειτουργιών. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι διαχειριστές δεν μπορούν να δημιουργήσουν απρόβλεπτα ή μέτρα ελέγχου για οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο. Αντίθετα, οι διαχειριστές πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κίνδυνο και να αναπτύξουν μια ανταπόκριση ανάλογη με τον κίνδυνο. Το μάθημα αυτό εισάγει τους […]

Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την διαχείριση της καινοτομίας στο σύγχρονο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, ειδικότερα την τρέχουσα, τυπική ορολογία, τις βασικές έννοιες και τις κύριες, σύγχρονες διοικητικές και οικονομικές θεωρήσεις της διοίκησης καινοτομίας έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα σχετικά, ανωτέρω εννοιολογικά πλαίσια στο […]