Διαχείριση Κινδύνου

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών, έργων και λειτουργιών. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι διαχειριστές δεν μπορούν να δημιουργήσουν απρόβλεπτα ή μέτρα ελέγχου για οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο. Αντίθετα, οι διαχειριστές πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κίνδυνο και να αναπτύξουν μια ανταπόκριση ανάλογη με τον κίνδυνο. Το μάθημα αυτό εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε ευρέως αποδεκτές πρακτικές αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου κινδύνου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά εργαλεία και τεχνικές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει:

  • Την απόκτηση νέας γνώσης
  • Την κατανόηση και ερμηνεία προβλημάτων
  • Εφαρμογή της νέας γνώσης
  • Την ανάλυση – κατανόηση και διάκριση ενός προβλήματος στα δομικά συστατικά του
  • Την σύνθεση – κατασκευή νέας δομής
  • Την Αξιολόγηση – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων