Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές

Το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning ProgramLLP) μέ σκοπό την κινητικότητα και συνεργασία Ιδρύματων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο προγραμμα συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές. Το Τμήμα αξιοποιεί όσες απο τις 206 συμβάσεις διατηρεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίο με ΑΕΙ της αλλοδαπής και καλύπτουν σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Στα πλαίσια του Προγραμματος, δίνεται απο το 2008 η δυνατότητα Πρακτικής ‘Ασκησης μέσω των ευκαιριών του Προγράμματος Erasmus.


Την περίοδο 2007-09, οι καθηγητές του Τμήματος που εχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος, είχαν και την αντίστοιχη ευθύνη του προγράματος για το σύνολο της Σχολής Διοίκησης Επιστημών, και συνέβαλαν στην διαδικτυακή ενισχυση της προβολής του προγράμματος (βλ. Ιστοσελίδα: http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el)


Παράλληλα, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus το συνολο των διδασκόντων του ΤΝΕΥ επιβλέπει τους φοιτητές που υποδέχεται το Τμημα απο Παν/μια της αλλοδαπης.


Μέλη του ΤΝΕΥ έχουν πάρει επίσης με επιτυχία πρωτοβουλίες για τη σύναψη νέων συμβάσεων κινητικότητας Erasmus για το διδακτικό προσωπικό με Πανεπιστήμια της Μεγ.Βρετανίας.