Διεθνές Μάρκετινγκ

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να:

  • Ευαισθητοποιήσει τους διδασκόμενους/νες σε θέματα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών (κουλτούρας) διαφορών που επικρατούν μεταξύ των εθνών.
  • Αναδείξει τη σημαντικότητα του διεθνούς εμπορίου, αναλύσει τα ζητήματα που υφίστανται στις διεθνείς επιχειρήσεις και το ρόλο του μάρκετινγκ στην αντιμετώπισή τους.
  • Περιγράψει το ρόλο των ανθρώπων του μάρκετινγκ σε μία επιχείρηση με διεθνή δραστηριοποίηση.
  • Συμβάλλει στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λειτουργίες και δραστηριότητες μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο, σε σχέση με εκείνες σε επίπεδο χώρας.
  • Αναλύσει σε βάθος τις διαφορετικές στρατηγικές εισόδου στη διεθνή αγορά και τα κριτήρια επιλογής μεταξύ αυτών.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Περιγράψουν τη σημαντικότητα του διεθνούς εμπορίου και το ρόλο του μάρκετινγκ για αυτό.
  • Αναλύσουν τις επιλογές εισόδου μία επιχείρησης στις διεθνείς αγορές και να πραγματοποιήσουν σχετικές εισηγήσεις.
  • Αντιμετωπίσουν προκλήσεις του μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας υπόψη όλους εκείνους τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.