—Διοίκηση Ναυπηγείων και Επισκευών

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και διαχείρισης των ναυπηγείων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Επίσης την ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση των επισκευών των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε:

 1. Να κατανοήσουν τις βασικές τεχνο-οικονομικές διαφορές των ναυπηγικών εγκαταστάσεων
 2. Nα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παραμέτρους που προσιδιάζουν την επισκευή τη συντήρηση και τις επιδράσεις των ενεργειών στη διαχείριση των πλοίων.
 3. Να ενισχύσουν το επίπεδο αντίληψης των εκπαιδευομένων σε ζητήματα που εξετάζουν και περιγράφουν την πολυπλοκότητα των τεχνο-οικονομικών παραμέτρων που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τη ναυπηγική βιομηχανία και τις επισκευαστικές εργασίες στα πλοία.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Σύγχρονα τεχνολογικά, λειτουργικά και διαχειριστικά συστήματα
 • Πράσινη Ναυτιλία και τεχνολογίες ναυπήγησης πλοίων
 • Ναυτιλιακή βιομηχανία και νέες τεχνολογίες
 • Δομή και ορολογία συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης πλοίων και φορτίων
 • Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και λειτουργίας πλοίων
 • Εμβάθυνση στο κόστος από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
 • Σύγχρονα τεχνολογικά και λειτουργικά συστήματα
 • Ασφάλεια πλοίου (πλάνο ασφάλειας, αναγνώριση, ανταπόκριση απειλών)
 • Ασφάλεια λιμένων (πλάνο, κανονιστικό πλαίσιο)
 • Ναυτιλία και κλιματικές αλλαγές
 • Μελέτες περίπτωσης