Εξετάσεις

Οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που έχουν διδαχθεί τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε κύκλου. Ο ακριβής τρόπος εξέτασης σε κάθε μάθημα εξειδικεύεται από το διδάσκοντα κατά την πρώτη διδακτική εβδομάδα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ενδιάμεσες όσο και τελική εξέταση, η οποία διεξάγεται εντός της τελευταίας διδακτικής εβδομάδας του μαθήματος.

Ο φοιτητής, εφόσον συνεργούν ειδικοί λόγοι και μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβούλου σπουδών, δύναται να διαγράψει ένα από τα μαθήματα που παρακολουθεί μέχρι και την 3η διδακτική εβδομάδα, τροποποιώντας αντίστοιχα και το πρόγραμμά του με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο φοιτητής ο οποίος αποτυγχάνει σε ένα μάθημα ενός κύκλου μπορεί να εγγράφεται στον επόμενο κύκλο, αλλά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα αυτό, εάν είναι υποχρεωτικό την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, είτε να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις ή εργασία, σύμφωνα με απόφαση του διδάσκοντα.

Αν το μάθημα στο οποίο απέτυχε ο φοιτητής είναι μάθημα επιλογής, μπορεί μετά από πρόταση του επιβλέποντα να τροποποιηθεί η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και να επανακαθοριστεί το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή.

Οι περιπτώσεις των φοιτητών που αποτυγχάνουν σε ένα υποχρεωτικό μάθημα δύο διαδοχικές φορές ή συγχρόνως σε δύο μαθήματα οποιουδήποτε κύκλου εξετάζονται κατά περίπτωση από την Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τις τυχόν προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών και επανάληψη των μαθημάτων την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ή την οριστική διακοπή τους. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει για δεύτερη φορά σε δύο μαθήματα, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.