Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής (ΕΦΟΧ)

EOFX

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής στοχεύει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάλυση – Αξιολόγηση του Διεθνούς Μακροοικονομικού & Μικροοικονομικού Περιβάλλοντος
 • Μελέτη Κρίσιμων Θεμάτων Διεθνούς Οικονομικής – Χρηματοοικονομικής
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Αγορές Χρήματος – Κεφαλαίου & Χρηματοπιστωτικοί Ενδιάμεσοι Φορείς
 • Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία & Καινοτομίες
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων – Hedge Funds
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Παράγωγων Προϊόντων
 • Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Δυναμικές Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομετρικά Υποδείγματα

Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου ΕΦΟΧ:

 • η υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό των διδακτικών και ερευνητικών απαιτήσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και συνολικότερα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • η εκπαιδευτική και εφαρμοσμένη ερευνητική συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά πεδία, με στόχο την επίτευξη επιστημονικών συνεργιών και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • η διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (διαλέξεων, συνεδρίων, θερινών σχολείων κλπ.), με στόχο την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας με μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας
 • η πραγματοποίηση αναγνωρισμένων διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε κορυφαία εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας
 • η μελέτη και κατανόηση των αναγκών των φορέων της αγοράς και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής διοίκησης
 • η σύνθεση και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων αρχών πολιτικής και διοίκησης σε επίκαιρα θέματα εφαρμοσμένης διεθνούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής, με έμφαση στα γνωστικά πεδία που το Εργαστήριο εστιάζει.