Κανονισμός εξετάσεων

Εισαγωγή

Ο κανονισμός εξετάσεων θεσπίζει κανόνες που συνιστούν προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου), όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού εντός του πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων, με τρόπο που:

 1. Να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζομένους,
 2. Να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε πανεπιστημιακούς φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες,
 3. Να κατοχυρώνεται η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια ενός εκάστου των διδασκόντων, των φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού σώματος,
 4. Τέλος, ως άμεσο αποτέλεσμα των πιο πάνω, να διαφυλάττεται το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προπαρασκευή των εξετάσεων

Η διάρκεια των εξετάσεων και ο ημερολογιακός προσδιορισμός των εξεταστικών περιόδων περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού ημερολογίου που καθορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Τροποποίηση γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται έγκαιρα και εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. ημερομηνίες
 2. τόπο και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε μάθημα,
 3. όλες τις συναφείς τεχνικές λεπτομέρειες και ενδεχομένως ιδιαίτερες ρυθμίσεις
 4. αναγκαία εφόδια
 5. όνομα υπεύθυνου εξεταστή
 6. διάρκεια εξέτασης ανά μάθημα

Έναρξη των Εξετάσεων

Οι αίθουσες που προορίζονται για εξετάσεις παραμένουν κλειστές και ανοίγουν από τον υπεύθυνο εξεταστή δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Ο υπεύθυνος εξεταστής και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα οφείλουν να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης, προκειμένου να διευθετηθούν τα ακόλουθα:

 1. Να παραλάβουν τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της εξέτασης υλικά (κόλλες διαγωνισμού, κατάλογο εξεταζομένων, πρωτόκολλο συμβάντων, βεβαιώσεις κ.λ.π.)
 2. Να κατανεμηθούν στις αίθουσες εξετάσεων
 3. Να συνεννοηθούν και να πραγματοποιήσουν την εσωτερική (εντός της αιθούσης) διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζομένων, η οποία οφείλει να είναι πρόσφορη για τους σκοπούς της εξέταση.

Σημειώνεται ότι:

 1. Κάθε αλλαγή στη διάταξη των εξεταζομένων εντός της αίθουσας ή μεταξύ των χρησιμοποιουμένων αιθουσών είναι δικαίωμα του υπεύθυνου εξεταστή και των επιτηρητών.
 2. Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων.
 3. Όλα τα πιο πάνω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να διανεμηθούν ή να εκφωνηθούν τα θέματα.

Τα έντυπα θέματα πρέπει:

 1. Να έχουν αναπαραχθεί σε ικανό αριθμό αντιτύπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διανομή σε όλους τους εξεταζομένους.
 2. Να περιέχουν τα στοιχεία του μαθήματος, της εξεταστικής περιόδου, το όνομα του υπεύθυνου εξεταστή.

Τα εκφωνούμενα θέματα πρέπει να εκφωνούνται με σωστό ρυθμό υπαγόρευσης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι όποιες ηχητικές δυσκολίες της αίθουσας ή οι ακουστικές των εξεταζομένων.

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα θέματα πρέπει:

 1. Να είναι ευκρινή από όλα τα σημεία της αίθουσας (π.χ. έντονη γραφή, μεγάλα ψηφία).
 2. Να παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον πίνακα, εκτός και αν ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος απαιτεί άλλο, που θα πρέπει όμως να είναι εκ των προτέρων γνωστό.

Διεξαγωγή των εξετάσεων

Η διεξαγωγή των εξετάσεων αρχίζει με την έναρξη διανομής των εντύπων ή την αναγραφή στον πίνακα ή την εκφώνηση των θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή.

Η έξοδος από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της, γενικά απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, ωστόσο, να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών, τρίλεπτη το πολύ και μεμονωμένη έξοδος εξεταζομένου.

Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων, με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων, απαγορεύεται. Σε περίπτωση απόπειρας συνεργασίας ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζομένων που συντέλεσαν σ’ αυτή ή, αν το κρίνει επιβεβλημένο, να τα αφαιρέσει ειδοποιώντας τους ενδιαφερόμενους ότι υποβάλλεται ένσταση μηδενισμού των απαντήσεών τους. Υποβάλλεται ένσταση μηδενισμού και αφαιρούνται οπωσδήποτε τα γραπτά σε οποιαδήποτε περίπτωση απόπειρας υποκλοπής.

Οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά και αποφεύγουν παρεμβάσεις που διασαλεύουν το αναγκαίο για την αυτοσυγκέντρωση των εξεταζομένων κλίμα. Δικαιούνται πάντως και κατά τη διάρκεια της εξέτασης να ζητήσουν από εξεταζόμενο να αλλάξει θέση.

Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η εκπνοή της.

Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζομένους και να παραλάβουν τα γραπτά. Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξεταζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της φοιτητικής του ταυτότητας από τον επιτηρητή. Οι επιτηρητές, παρουσία του εξεταζομένου, διαγράφουν όλα τα κενά διαστήματα και μονογραφούν τα γραπτά. Αφού καταμετρήσουν τα γραπτά, προσυπογράφουν το φύλλο παρουσίας και παραδίδουν στη Γραμματεία το πρωτόκολλο συμβάντων και στον υπεύθυνο εξεταστή τα γραπτά των εξεταζομένων.

Διακοπή εξέτασης

Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας που αποκλείουν την αυτοσυγκέντρωση των εξεταζομένων, προκαλούν παρατεταμένη αναταραχή, γενικευμένη ψυχολογική ένταση ή καθιστούν τεχνικά αδύνατη την επεξεργασία των απαντήσεων στα θέματα. Σχετικά με τη διακοπή αποφαίνεται η AD HOC επιτροπή που απαρτίζουν οι επιτηρητές, ο υπεύθυνος εξεταστής και ο επόπτης των φοιτητών, εφόσον υπάρχει.

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται επαναληπτική εξέταση σε τακτή προθεσμία και εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, εφόσον βέβαια έχουν αρθεί οι λόγοι που προκάλεσαν τη διακοπή. Επανάληψη της εξεταστικής περιόδου μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Η εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω κατακυρώνεται οπωσδήποτε για τους εξεταζομένους που έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους. Ο υπεύθυνος εξεταστής μπορεί, κατά την κρίση του, να κατακυρώσει μέρος της εξέτασης για τους υπόλοιπους εξεταζομένους και να τους καλέσει σε συμπληρωματική μόνο εξέταση.

Ακύρωση εξέτασης

Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων ή σε περίπτωση καθολικής αποτυχίας των εξεταζομένων η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπεύθυνου εξεταστή ή των επιτηρητών.

Τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος ή του Δ.Σ. του Τμήματος ή του Τομέα. Ταυτόχρονα η Γ.Σ. αποφαίνεται για την αναγκαιότητα διεξαγωγής νέας εξέτασης.

Δικαίωμα Συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Τ.Ν.ΕΥ. οι οποίοι δηλώνουν εμπρόθεσμα, με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής σε Μαθήματα, ότι συμπεριλαμβάνουν το αντίστοιχο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών τους για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές για τα μαθήματα που περιλαμβάνει το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα εξάμηνα.

Σοβαροί λόγοι έκτακτου χαρακτήρα (π.χ. προβλήματα υγείας) μπορούν να αποτελέσουν αιτία δικαιολόγησης της απουσίας από προγραμματισμένη εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής σε συμπληρωματική εξέταση για φοιτητή που δικαιολογημένα απουσίασε μπορεί να κατοχυρωθεί με έγγραφη θετική συγκατάθεση του υπεύθυνου εξεταστή και απόφαση του Προέδρου.

Η κλήση σε ατομική εξέταση γίνεται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ισότιμης διεξαγωγής της εξέτασης.

Επανεξέταση επί πτυχίω φοιτητών

Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής επί πτυχίω, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε εξεταστικής περιόδου στην οποία έχει συμμετάσχει, καταλήξει να έχει αποτύχει μόνο σ’ ένα μάθημα για την απόκτηση του πτυχίου του, έχει τη δυνατότητα να επανεξετασθεί στο τελευταίο αυτό μάθημα.

Η διαδικασία κινείται από τον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος, αφού υποβάλει αίτηση στη γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ότι πράγματι πρόκειται για το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήψη του πτυχίου του, συμφωνεί με τον διδάσκοντα για την ημερομηνία και ώρα της εξέτασης.

Μετά το πέρας της εξέτασης, που οργανώνεται από τη διοικητική γραμματεία σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, κατατίθεται στη γραμματεία συμπληρωματική κατάσταση βαθμολογίας η οποία επισυνάπτεται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

Αποτελέσματα των εξετάσεων

Η βαθμολογία κατατίθεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Μετά από την κατάθεση της βαθμολογίας, οι τομείς υποβάλλουν στο Δ.Σ. του Τμήματος έκθεση για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, για τη συμμετοχή σ’ αυτές και στατιστική των αποτελεσμάτων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε διδάσκων δέχεται τους φοιτητές που επιθυμούν διευκρινίσεις για την επίδοσή τους. Το πρόγραμμα υποδοχής ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα σε κάθε μάθημα. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να δοθούν σε κανένα τρίτο πρόσωπο χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και εφόσον οι διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον διορθωτή δεν κρίνονται επαρκείς, με αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, το θέμα παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον υπεύθυνο εξεταστή, οι οποίοι αποφαίνονται.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι υπεύθυνοι των μαθημάτων καταθέτουν τα γραπτά στο αντίστοιχο αρχείο της γραμματείας.

Με φροντίδα της γραμματείας του Τομέα μπορεί να δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη αρχείο θεμάτων των εξετάσεων, το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις των διδασκόντων ως υπευθύνων εξετάσεων

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι διδάσκοντες-υπεύθυνοι εξεταστές οφείλουν, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου, να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες, εντός της εξεταστικής περιόδου, που θα επιθυμούσαν να διεξαχθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων τους. Το χρονικό διάστημα που κάθε εξεταστής επιθυμεί την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων του θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενες ημέρες.

Μέχρι την ως άνω προθεσμία οι υπεύθυνοι διδάσκοντες-εξεταστές θα πρέπει να έχουν δηλώσει – ανακοινώσει:

 1. Την εξεταστέα ύλη,
 2. Τις ενδεχόμενες αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές,
 3. Τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά κ.ο.κ.),
 4. Τα αναγκαία εφόδια που θα πρέπει να έχουν οι εξεταζόμενοι μαζί τους.

Η επιτήρηση των εξετάσεων αποτελεί κατά βάση έργο των διδασκόντων. Καθένας υποχρεούται σε συμμετοχή στην επιτήρηση τουλάχιστον άλλων δυο μαθημάτων πέραν εκείνων τα οποία δίδαξε (εάν δίδαξε μέχρι και δύο μαθήματα το τρέχον εξάμηνο).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν επικουρικό έργο στην επιτήρηση των εξετάσεων, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

Εάν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι εξετάσεις ενός μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο Πρόεδρος και έχει οριστεί άλλος διδάσκων ως υπεύθυνος για την εξεταστική διαδικασία.

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζομένων

Οι φοιτητές-εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα, ο έλεγχος της οποίας είναι στην δικαιοδοσία των επιτηρητών τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Κάθε φοιτητής-εξεταζόμενος οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σεβαστεί τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.

Κάθε φοιτητής-εξεταζόμενος οφείλει να ακολουθήσει τις υποδείξεις των επιτηρητών όσον αφορά τον τρόπο διάταξης στην αίθουσα (αλλαγή θέσης ή αίθουσας).

Τήρηση του Κανονισμού και προάσπιση του κύρους των εξετάσεων

Την τήρηση του κανονισμού καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η Γ.Σ. του Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Τομέα εμπίπτουν η εκδίκαση των ενστάσεων που υποβάλλονται για συγκεκριμένες παραβιάσεις του κανονισμού ή παρερμηνείες των διατάξεών του, καθώς και οι εισηγήσεις στη Γ.Σ. για ενδεχόμενες κυρώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οπότε και καταγράφεται στο πρωτόκολλο συμβάντων και προσυπογράφεται από τον επόπτη των φοιτητών και τους επιτηρητές, ή και γραπτά μετά τη λήξη της εξέτασης, από οποιονδήποτε φοιτητή, διδάσκοντα ή διοικητικό υπάλληλο. Οι ενστάσεις εκδικάζονται μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Προσφυγή κατά της απόφασης του Δ..Σ. του Τομέα μπορεί να γίνει μόνο στην αμέσως επομένη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ. του Τμήματος (εφόσον έχει συσταθεί) μπορεί να εισηγηθεί στα κατά νόμον αρμόδια όργανα κυρώσεις εφόσον κριθεί ότι υπάρχει θέμα.

Κατά των ανωτέρω εισηγήσεων και των αποφάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στη Γ.Σ. ή στη Σύγκλητο.

Το Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου με απόφασή του ορίζει για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και για κάθε αίθουσα διεξαγωγής εξετάσεων ένα μέλος του Συλλόγου μη εξεταζόμενο, ως επόπτη τήρησης του κανονισμού. Τα ονόματα των εποπτών κοινοποιούνται γραπτά στη Γραμματεία πριν από την ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων. Ο επόπτης δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του μόνον εφόσον έχει παρευρεθεί εξαρχής στην εξεταστική διαδικασία για την οποία ορίστηκε. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην πιστή τήρηση του κανονισμού και στην άρτια διεξαγωγή της εξέτασης με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.