Κατάθεση Εργασιών στη Βιβλιοθήκη – Απονομή 28/9/2012