Μάρκετινγκ

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι διδασκόμενοι να:

  • Κατανοήσουν το ρόλο και τη συμμετοχή του μάρκετινγκ στην κοινωνία, την επιχείρηση και τον τελικό
    καταναλωτή
  • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ
  • Κατανοήσουν τις βασικές αποφάσεις και δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσα στην επιχείρηση και τη σχέση του μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Περιγράψουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, τις αρμοδιότητες του διευθυντή μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και γενικότερα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο.
  • Περιγράψουν το ρόλο του πελάτη / καταναλωτή στις αποφάσεις μάρκετινγκ μιας επιχείρησης,
  • Πραγματοποιήσουν ανάλυση των 4Ps και εξάγουν συμπεράσματα χρήσιμα στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ και στην διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ