Δομή

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και περιλαμβάνει τρεις εμβαθύνσεις:

Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Στόχος της εμβάθυνσης είναι η ανάπτυξη και τελειοποίηση  ικανοτήτων στρατηγικής διοίκησης καθώς και  λειτουργικής και  χρηματοοικονομικής διαχείρισης  Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  με την ανάλυση  σύγχρονων μοντέλων των αγορών και τη χρήση εργαλείων χρηματοοικονομικής ανάλυσης,  μέσω θεωρητικών διαλέξεων, εργαστηρίων με τη συμμετοχή  στελεχών του χώρου και  ομαδική εργασία  σε μελέτες περίπτωσης και στη  στρατηγική ανάλυση του διεθνοποιημένου  περιβάλλοντος της παγκόσμιας ναυτιλίας. 

Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

Στόχος της εν λόγω κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης οπτικής του πλαισίου λειτουργίας της σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, η οποία βασίζεται στην κατανόηση τόσο των τεχνολογικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών θεμάτων όσο και στην ικανότητα αξιολόγησης των αναγκαίων μεταβολών.

Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Σκοπός της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στην εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοδότησης μιας σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από την αναζήτηση λύσεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και διεθνές δίκαιο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο δίκαιο, στο δίκαιο ναυλαγορών και χρηματαγορών, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εκτίμησης ρίσκου.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Α’ Εξάμηνο αντιστοιχεί στο Α’ Κύκλο σπουδών του προγράμματος και αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κοινά σε όλες τις εμβαθύνσεις.

Στο Β΄ εξάμηνο (30 ECTS) δομείται σε δύο κύκλους μαθημάτων (Β΄ και Γ΄) με τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο εκ των οποίων τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά. Επίσης, στο Β΄ εξάμηνο παρέχεται και ένα ειδικό σεμιναριακό μάθημα.

Η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας ξεκινά στο Β΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο και αντιστοιχεί σε 15 ECTS.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

Επισημαίνεται ότι οι τρεις εμβαθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματά τους θα αναπτυχθούν εφόσον υπάρχει επαρκής ζήτηση από μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και διαθεσιμότητα διδακτικού προσωπικού. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή και μεταφοράς των μαθημάτων των κύκλων σπουδών μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται. Ο ακριβής τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος εξειδικεύεται από το/τη διδάσκοντα/ουσα κατά την πρώτη διδακτική εβδομάδα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ενδιάμεσες όσο και τελική εξέταση, η οποία διεξάγεται εντός της τελευταίας διδακτικής εβδομάδας του μαθήματος. Λεπτομερείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για τις εξετάσεις υπάρχουν στον κανονισμό σπουδών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
 5. Ερευνητική Μεθοδολογία (Υ)
 1. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές Ι (Υ)
 2. Ναυτιλιακή Τεχνολογία (Υ)
 3. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (Υ)

 

Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:

 1. Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (Ε)
 2. Διαχείριση Κινδύνων (Ε)
 3. Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές –«Πράσινη ενέργεια» (Ε)
 1. Ψηφιακή τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Υ)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ (Ε)
 2. Ναυτιλία και Περιβάλλον (Ε)
 3. Επιχειρησιακή Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών (Ε)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 1. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
 5. Ερευνητική Μεθοδολογία (Υ)
 1. Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων (Υ)
 2. Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές –«Πράσινη ενέργεια» (Υ)
 3. Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (Υ)

Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:

 1. Ναυτιλιακή τεχνολογία (Ε)
 2. Διαχείριση Κινδύνων (Ε)
 1. Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ψηφιακή Τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Ε)
 2. Ναυτιλία και Περιβάλλον (Ε)
 3. Επιχειρησιακή Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών (Ε)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 1. Διοίκηση και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή Οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Ναυτικό Δίκαιο (Υ)
 5. Ερευνητική Μεθοδολογία (Υ)
 1. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές Ι (Υ)
 2. Ναυτεργατικό Δίκαιο (Υ)
 3. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (Υ)

Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:

 1. Ειδικά θέματα Οικονομικού Δικαίου (Ε)
 2. Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (Ε)
 1. Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ (Ε)
 2. Ναυτιλία και Περιβάλλον (Ε)
 3. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς- Χρηματαγορές (Ε)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας