Μαθήματα

Στην προσπάθεια αυτή ενστερνίζεται τις αρχές του μοντέλου της τετραπλής έλικας:

  • Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ενωμένων Εθνών.
  • Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών προέρχονται από έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών σε θέματα αιχμής και από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία 25@25, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 25 χρόνιας λειτουργίας του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε., αφορά σε θέματα διπλωματικών που έχουν αντληθεί από τις επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς του κλάδου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ, εκπαιδευτική και ερευνητική, εντάσσεται και αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι θεσμικοί/κυβερνητικοί φορείς της έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

Αναζήτηση Μαθήματος

Κύκλος Σπουδών

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών, έργων και λειτουργιών. Οι «διαταραχές» (disruptions) που είναι όλο και πιο συχνές και από διάφορες αιτίες [οικονομικές κρίσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, είσοδος νέων τεχνολογιών κλπ.] δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις για «ανθεκτικότητα» (resilience).   Επίσης, ο τομέας των μεταφορών είναι εκείνος...
Εξοικείωση των σπουδαστών με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ιστορική εξέλιξή του και τις βασικές έννοιές του, όπως αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη κ.ο.κ. και η μετέπειτα χρήση των γνώσεων αυτών για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των επιπτώσεων αυτών στις διακρατικές σχέσεις. Αναλύεται η μέχρι...
Το μάθημα των Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλισης και, ειδικότερα, της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται, με παραδείγματα από τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και μεσίτης, ασφαλιστική σύμβαση, κίνδυνος,...
Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:   ·          Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης ·          Να καταστήσει σαφή τη διάκριση...
Κύριο χαρακτηριστικό του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεμάτων από μια ευρεία οπτική γωνία που περιλαμβάνει και συνθέτει επιστημονικές θεωρήσεις, έννοιες, αναλυτικές μεθόδους και χαρακτηριστικά παραδείγματα της εμπειρίας και της πράξης. Έτσι, μια συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος θα δώσει στον φοιτητή μια σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση καθώς και τη δυνατότητα να είναι ικανός και αποτελεσματικός στη...
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντιστοίχιση πλοίου/φορτίου.Στοιχεία του πλοίου.Οργάνωση του πλοίου/μηχανισμός διοίκησης ξηράς.Εξειδικευμένες χωρητικότητες. Διαχείριση φορτίου. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας πλοίων.Πλοίο-Φορτίο/ Μεταφορέας-φορτωτής: τα βασικά στοιχεία της ναύλωσης.Ναυλοδείκτες- Η περίπτωση του worldscale. Έλεγχος καταλληλότητας πλοίου σύμφωνα με την Σύμβαση γραμμής φόρτωσης.Άφιξη στο λιμάνι φόρτωσης. Επιστολή ετοιμότητας. Σταλίες/Σταλίες Υπολογισμός. Μελέτη περίπτωσης/Απαιτήσεις φορτίων. Μέσα προστασίας Κριτήρια επιλογής σημαίας/νηογνομώνων/P & I Clubs)Διαχείριση πληρωμάτων/...
Το μάθημα εστιάζει στα ενεργειακά συστήματα και στις πράσινες τεχνολογίες στη ναυτιλία και τις μεταφορές γενικότερα.  Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης αναλύει την οπτική γαλάζιας ανάπτυξης και τις προοπτικές αυτής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: ·         να γνωρίζουν τα ενεργειακά συστήματα πλοίου και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, ·         να...
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση  της λειτουργίας των λιμένων και των τερματικών σταθμών. Περιγράφεται το λιμενικό προϊόν καθώς και οι βασικές αρχές διοίκησης της βιομηχανίας λιμένων. Περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των λιμενικών σταθμών, οι βασικοί κανόνες διαχείρισης, οι βασικοί τύποι λιμένων ανάλογα με τα είδη φορτίου καθώς και οι βασικοί τρόποι μέτρησης της απόδοσης...
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η απόκτηση γνώσεων για την ανάλυση, σχεδιασμό και αξιολόγηση των «από πόρτα σε πόρτα» μεταφορικών συστημάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπό μία ολοκληρωμένη θεώρηση. Το μάθημα αναλύει τις γενεσιουργές αιτίες (driving forces) της διαμόρφωσης των συστημάτων μεταφορών και προβαίνει σε μία διεπιστημονική και πολυπαραμετρική προσέγγιση ανάλυσης της δομής...
Οι συμβάσεις των ναυλώσεων βρίσκονται στη καρδιά της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να παράσχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις  και  την απαιτούμενη εξοικείωση με τους διαφορετικούς τύπους ναυλοσυμφώνων. Όσοι  εργαστούν σε ναυτιλιακά γραφεία θα κληθούν, κατά τη διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις, συνυπολογίζοντας τις έννομες συνέπειές τους και...
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των συμβαλλομένων στην σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς.  Διδάσκεται η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους διεθνώς ισχύοντες κανόνες της Χάγης- Βίσμπυ, οι Κανόνες του Αμβούργου και οι Κανόνες του Ρότερνταμ.  Επίσης αναλύεται το περιεχόμενο και η λειτουργία της φορτωτικής. Τέλος διδάσκονται οι...