Γενική Περιγραφή NAME

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών προσφέρονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10-12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 1087) και της Υπουργικής Απόφασης Β7/333/02.10.1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» με εμβάθυνση στους τομείς:

  • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
  • Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
  • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα στoυς παραπάνω τομείς.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» είναι η Παραγωγή και Μετάδοση Γνώσεων, Τεχνογνωσίας, Μεθοδολογιών, Λειτουργικών Εργαλείων και εν γένει Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, υψηλού επιπέδου επιστημόνων, η οποία συνοδεύεται από την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και επιπλέον ένα κύκλο διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, που διατίθεται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε έξι (6) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα τουλάχιστον.

Οι προθεσμίες, τα κριτήρια εισαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ δίνονται στο σύνδεσμο:Αιτήσεις Υποψηφίων

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται επίσης στο τηλέφωνο 22710 35222 (κα Μ. Λυκουρίνα), Fax: 22710 35229 και e-mail: NAME_Gram@aegean.gr .