Προσκληση ΝΑΜΕ 2013_2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.”

Χίος, 29.03.2013

Α.Π.676

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 1. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
 1. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, σύμφωνα με το Ν.2083/1992:

(α) πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστημών Πληροφορικής, και
 • Νομικής
 • Πολιτικών Επιστημών

(β)             αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και των λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντίστοιχων με τα παραπάνω τμήματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

(δ)             αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι, που προέρχονται από Τμήματα Νομικής καθώς και από σπουδές που εμπίπτουν στις κατηγορίες (β), (γ) και (δ), εάν επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σύντομο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών πριν από την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.

 1. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ως άνω Πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί στη Χίο για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων (διάρκειας δύο [2] τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα εμβάθυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς:

(α)   Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(β)   Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο

(γ)   Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες

(δ)   Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική    

Ο αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, ανά τομέα εμβάθυνσης.

 1. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δύνανται υπό προϋποθέσεις να απασχολούνται με αμοιβή στην εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Είναι επίσης δυνατή η παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, υπό την ευθύνη των διδασκόντων των μαθημάτων.
 2. Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές.
 1. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγματοποιείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
 2. Βαθμός Πτυχίου.
 3. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την ειδίκευση.
 4. Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 5. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
 6. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ερευνητική δραστηριότητα, θα προσμετρηθεί ιδιαίτερα η επαγγελματική εμπειρία.
 1. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ), Κοραή 2α, 82100 Χίος, υπόψη Μ. Λυκουρίνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους υποψηφίους που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική  και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου καθώς και για την ύπαρξη ή το ενδιαφέρον για τη λήψη υποτροφίας.
 7. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, για δε τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο.
 9. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος.
 10. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 11. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

7.     Πληροφορίες και έντυπο αίτησης παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222 και 2271035212, fax: 2271035299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr, ιστοσελίδα: http://www.stt.aegean.gr.

Σεραφείμ Κάπρος

Αναπληρωτής  Καθηγητής

Διευθυντής  Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.