Ναυτιλιακή Τεχνολογία

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κύκλος

Β' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και διαχείρισης των πλοίων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε:

 1. Να κατανοήσουν τις βασικές τεχνο-οικονομικές διαφορές των βασικών τύπων των πλοίων
 2. Nα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παραμέτρους που προσιδιάζουν την εμπορική διαχείριση των πλοίων.
 3. Να ενισχύσουν το επίπεδο αντίληψης των εκπαιδευομένων σε ζητήματα που εξετάζουν και περιγράφουν την πολυπλοκότητα των τεχνο-οικονομικών παραμέτρων που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των πλοίων ως μεταφορικών συστημάτων, της λειτουργίας και της λειτουργικότητάς τους.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Θεμελιώδεις Αρχές και βασικά γνωρίσματα καθώς και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πλοίων
 • Δομή και ορολογία σχετικά με το πλοίο – Πρόωση & Βασικά Μηχανήματα μηχανοστασίων πλοίων
 • Εμβάθυνση στο κόστος από τη λειτουργία του πλοίου, καθώς και υπολογισμός βασικών εξόδων σε συνάρτηση με τον τύπο των πλοίων
 • Αξιολόγηση διαχείρισης σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πλοίων
 • Σύγχρονα τεχνολογικά, λειτουργικά και διαχειριστικά συστήματα
 • Πράσινη Ναυτιλία και τεχνολογίες πλοίων
 • Ναυτιλιακή βιομηχανία και νέες τεχνολογίες
 • Μελέτες περίπτωσης