Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.”

Χίος, 16.09.2016

Α.Π. 1390

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
 2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:          (α) πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής                (β)  αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και των λοιπών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).                (γ) αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, εφόσον είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου.
 3. Tο πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους. Περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο. Το 1ο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού. Το 2ο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων με τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο. Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης / εμβάθυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς      (α)   Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων        (β)   Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο      (γ)   Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες     (δ)   Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική
 4. Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες χορηγείται, κατόπιν επιλογής με βάση τις επιδόσεις ή/και κοινωνικά κριτήρια, αριθμός βραβείων και υποτροφιών που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές.
 5. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριων πραγματοποιείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
  1. Βαθμός Πτυχίου.
  2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την ειδίκευση.
  3. Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
  4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
  5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
  6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ερευνητική δραστηριότητα, θα προσμετρηθεί ιδιαίτερα η επαγγελματική εμπειρία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: NAME_Gram@aegean.gr έως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, τα ακόλουθα:  

 1. Αίτηση (Πατήστε ΕΔΩ ή σε «Ανακοινώσεις ΤΝΕΥ» & «Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακό ΝΑ.Μ.Ε.»)
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους/ις υποψηφίους/ες που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας καθώς και για την ύπαρξη ή το ενδιαφέρον για τη λήψη υποτροφίας.
 6. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα προέρχεται από καθηγητή/ρια ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον/ην υποψήφιο/α.
 8. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

      

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ή συνέντευξη μέσω skype.

        Πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr

Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος

Πρόεδρος ΤΝΕΥ