Μαθήματα

Αναζήτηση Μαθήματος

Κύκλος Σπουδών

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και διαχείρισης των ναυπηγείων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Επίσης την ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση των επισκευών των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε: Να κατανοήσουν τις βασικές τεχνο-οικονομικές διαφορές των ναυπηγικών εγκαταστάσεων Nα είναι σε...
Εξοικείωση των σπουδαστών με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ιστορική εξέλιξή του και τις βασικές έννοιές του, όπως αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη κ.ο.κ. και η μετέπειτα χρήση των γνώσεων αυτών για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των επιπτώσεων αυτών στις διακρατικές σχέσεις. Αναλύεται η μέχρι...
Το μάθημα των Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλισης και, ειδικότερα, της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται, με παραδείγματα από τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και μεσίτης, ασφαλιστική σύμβαση, κίνδυνος,...

Ζ' Εξάμηνο

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:   ·          Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης ·          Να καταστήσει σαφή τη διάκριση...
Η Διοίκηση & Οργάνωση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής των θεωριών της επιστήμης της Διοίκησης-Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Ναυτιλιακής Οικονομικής για την εφαρμογή τους στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις (ν.ε.).  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της δεν επιτρέπουν την αυτόματη εφαρμογή θεωριών και αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων...
Ένα έργο ορίζεται ως «Ένα εγχείρημα, κατά το οποίο ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο καινοτόμο, με στόχο την υλοποίηση ενός μοναδικού σκοπού, δεδομένων προδιαγραφών, με περιορισμούς χρόνου και κόστους, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί ωφέλιμη αλλαγή προδιαγεγραμμένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων». Ανεξάρτητα από τη φύση του έργου, η οργανωμένη προσέγγιση της υλοποίησής...