– Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 2010-11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΝΕΥ

 

Χίος, 11.05.2010

Α.Π. 653

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΤΝΕΥ

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα-ερευνητικούς χώρους:

 1. Αναδιοργάνωση διεθνών δικτύων εφοδιαστικής (logistics)
 2. Ανάλυση των γεω-οικονομικών κέντρων βάρους της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων
 3. Ανάπτυξη προτύπων πρόβλεψης για έξυπνα λιμάνια
 4. Ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος στις πόλεις-λιμένες της Μαύρης Θάλασσας
 5. Ανάπτυξη, διαχείριση και μάρκετινγκ νέων προϊόντων / υπηρεσιών / τεχνολογιών
 6. Ανταγωνισμός στις ελληνικές θαλάσσιες μεταφορές
 7. Ανταγωνιστικότητα των συνδυασμένων μεταφορών
 8. Αξιακές αλλαγές και ανάπτυξη συγκοινωνιακών στρατηγικών
 9. Ασφάλεια υπηρεσιών  εμπορευματικών μεταφορών και ναυτιλίας
 10. Γεω-οικονομικές δυναμικές των χωρών της Ευρώπης και γεωπολιτικές επιπτώσεις
 11. Γεωπολιτική και Ναυτιλιακά
 12. Γεωπολιτική της Αρκτικής και Δίκαιο της Θάλασσας
 13. Διεθνής πολιτική για τις ναυαγιαιρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος
 14. Εμπειρική Διερεύνηση των Θαλάσσιων και Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας στο Πλαίσιο μιας Σύγχρονης Περιφερειακής Πολιτικής Οικονομικής Ανάπτυξη
 15. Η διαχείριση της γνώσης και η συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας
 16. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις Θαλάσσιες Μεταφορές Φορτίων
 17. Ικανότητες καινοτομίας και διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις της ποντοπόρου ναυτιλίας.
 18. Λειτουργική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων στα Δεξαμενόπλοια
 19. Μάρκετινγκ σε απελευθερούμενες αγορές
 20. Μάρκετινγκ στον κλάδο των μεταφορών (θαλάσσιων / αεροπορικών / σιδηροδρομικών / οδικών επιχειρήσεων και υποδομών)
 21. Μάρκετινγκ στον κλάδο των υπηρεσιών
 22. Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τις μεταβολές του πλαισίου χρηματοδότησης (Βασιλεία ΙΙ, Διεθνής Χρηματοοικονομική κρίση)
 23. Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ακτοπλοΐα
 24. Οικονομική μεγέθυνση και ο ρόλος των τραπεζών (διεθνική συγκριτική μελέτη
 25. Πράσινες μεταφορές στα νησιά
 26. Προσδιοριστικοί παράγοντες της απόδοσης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας στον τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης
 27. Στρατηγικές  μάρκετινγκ σε περιόδους ύφεσης.
 28. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ως Ατελείς Συμβάσεις: η περίπτωση των λιμανιών
 29. Υποδείγματα ναύλων σε μη εκκαθαριζόμενες αγορές και η επίπτωση στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στη ναυτιλία.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master) σε συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, διαθέτουν όμως διακριτή και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική κλπ, εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Η δυνατότητα παραμονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΤΝΕΥ του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 τα ακόλουθα:

 1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών .
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Μία (1) φωτογραφία.
 7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από Καθηγητή, ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο.
 8. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές.

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη  άποψη.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, θα ζητηθεί από τους  υποψήφιους, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων, να υποβάλουν ένα συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:

α. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.

β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων.

γ. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.

δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του συνοπτικού Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής καθώς και η ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου-Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α , 82100, Χίος, υπόψη κας Δ. Ραφτέλη & κας Αικατερίνης Παπαζή (τηλ. επικοινωνίας 22710-35222, 22710-35213 από 10.00-13.00, fax: 22710-35299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr), το αργότερο μέχρι Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Καθηγητής Ν. Νικητάκος

Πρόεδρος ΤΝΕΥ