Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση – διοίκηση – χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών – μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές /φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει:

  • Δύο ενότητες πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώνονται τα μαθήματα που παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις υποδομής και κορμού. Στη δεύτερη ενότητα προσφέρονται μαθήματα εμβάθυνσης και επιλογής ομαδοποιημένα κατά δέσμες, από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν εκείνη που ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα (μαθήματα εμβάθυνσης και μαθήματα ελεύθερης επιλογής).

  • Τις δράσεις της Επιτροπής Σύνδεσης Πανεπιστημίου – Επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων στελεχών επιχειρήσεων, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.λ.π.
  • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας ο φοιτητής καλείται, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος, να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος, προκειμένου να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική του ικανότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει τη βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, με τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο συγκεκριμένο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, και του Διεθνούς Εμπορίου. Το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων από το ΤΝΕΥ είναι 65, κάθε μάθημα δε αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες (δ.μ.).

Μαθήματα Υποδομής – Κορμού (Υποχρεωτικά): Στα μαθήματα κορμού περιλαμβάνονται:

  • Δώδεκα (12) μαθήματα γενικής εκπαίδευσης (36 δ.μ.), που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τέτοια μαθήματα είναι η Στατιστική, τα Μαθηματικά, η Οικονομική θεωρία, η Πληροφορική, το Δίκαιο κ.α. Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν και εργαστήρια, οπότε το σύνολο των διδακτικών μονάδων ανέρχεται σε 40.
  • Δεκαεπτά (17) μαθήματα βασικής εκπαίδευσης στη διοίκηση (51 δ.μ.), που αφορούν τις αρχές Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, την Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Οργάνωση -Διοίκηση Παραγωγής, τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, τη Ναυτιλιακή Οικονομική κ.α.
  • Εννέα (9) μαθήματα διεύρυνσης γνώσεων (27 δ.μ.) στη Ναυτιλία, Τις Μεταφορές και το Εμπόριο, τα οποία διδάσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών και αφορούν το Δίκαιο της Θάλασσας, το Ναυτικό Δίκαιο, τη Ναυτιλιακή Ελεγκτική, τις Ναυλώσεις, τις Ναυλώσεις και την Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων.

Μαθήματα Εμβάθυνσης – Επιλογής: Στα μαθήματα εμβάθυνσης – επιλογής περιλαμβάνονται:

  • Έξι (6) μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων (18 δ.μ.), τα οποία επιλέγονται από τρεις ομάδες μαθημάτων και δίνουν έμφαση στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο και κατανέμονται ανά ένα στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο και ανά τρία μαθήματα στο Ζ΄ και στο Η΄ εξάμηνο σπουδών.
  • Δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (6 δ.μ.), τα οποία επιλέγονται από ομάδα προσφερομένων στο Τμήμα μαθημάτων ή από μαθήματα που προσφέρονται σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου.
  • Διπλωματική εργασία (Μελέτη), που εκπονείται υποχρεωτικά τα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησης και στην οποία αντιστοιχούν 6 δ.μ.