Προσωπικό

Οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από το διοικητικό προσωπικό που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας.

Το διδακτικό προσωπικό χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες, τα μέλη ΔΕΠ,τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων, τους διδάσκοντες επί συμβάσει και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ανώτερα όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος.  Η Γενική Συνέλευση  καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Τμήματος και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πρόεδρος του Τμήματος για την ακαδημαϊκή περίοδο 2013-2015 είναι η Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου.

Στο Τμήμα υπάρχει άριστη συνεργασία και άμεση επαφή των φοιτητών με τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό. Οι φοιτητές μπορούν να συναντούν τους καθηγητές τους στα γραφεία τους, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να συζητούν την πρόοδό τους στα μαθήματα, να λύνουν απορίες τους, ή να συζητούν για προοπτικές μετά την αποφοίτηση. Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχονται καθημερινά τους φοιτητές και όλα τα αιτήματά τους διεκπεραιώνονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Το Τμήμα, όπως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο σύνολό του, είναι ένας χώρος όπου το επίκεντρο της προσοχής είναι ο φοιτητής και οι ανάγκες του. Οι φοιτητές διαθέτουν εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου, στα οποία μπορούν να θέσουν προς συζήτηση οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές τους, τη χρήση υπηρεσιών και παροχών του Πανεπιστημίου (στέγαση, σίτιση κ.λπ.), και γενικά για ζητήματα που αφορούν τη ζωή και τις δραστηριότητές τους στη Χίο σε συνάρτηση με τις σπουδές τους.