Διοικητικό Προσωπικό

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
+30 22710 35202
Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης ΤΝΕΥ
+30 22710 35213
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών & Υποψηφίων Διδακτόρων
+ 30 22710 35222
Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
+30 22710 35230