Αθανασοπούλου Βικτωρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35272

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτικό Δίκαιο

Βιογραφικό

Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Δ.Ν. στο Ναυτικό Δίκαιo, 2002)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1985)
Συμμετοχή σε επιστημονικές – επαγγελματικές ενώσεις
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς
Γλώσσες
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Έρευνα

Ναυτικό Δίκαιο (Ναυλώσεις, Θαλάσσια Μεταφορά, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Θαλάσσια Ρύπανση, Ναυτεργατικό Δίκαιο), Δίκαιο Κοινωφελών Ιδρυμάτων, Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Foundations’ Legal and Fiscal Environment – Mapping the European Union of 27, European Foundation Cen-tre, Country Profile Greece (June 2010).
  • Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση, Θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια της καλής πίστης στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, 2010.
  • Ο σκοπός ως ουσιώδες στοιχείο της έννοιας του νομικού προσώπου, σε: Σκοπός, Τελεολογία και Δίκαιο, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα/L’Harmattan/Nomos 2010, 485-502.
  • Πλοίο-επιχείρηση και συμβάσεις παραχώρησης πλοίου (στη γερμανική), Mohr (Siebeck) Verlag, 2005.
  • The European Foundation A New Legal Approach, Klaus J. Hopt/W. Reiner Walz/Thomas v. Hippel/Volker Then (eds.), Verlag Bertelsmann Stiftung, 2006. Corresponding country (Greece).
  • Καθορισμός και όρια της επιχειρηματικής ελευθερίας στο πλαίσιο της έννοιας της επιχείρησης, σε: Έννοιες Ε-λευθερίας και Δίκαιο, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα/L’ Harmattan, 2006, 477-501.
  • Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας στις ναυτιλιακές εταιρίες, ΠειρΝ 2005, 389 επ.
    Η επιχειρηματική δραστηριότητα ως θεμέλιο της έννοιας του εφοπλιστή, ΠειρΝ 2005, 138 επ.
  • Η έννοια της ζημίας από ρύπανση σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις περί αστικής ευθύνης από πετρελαϊκή ρύπανση, Περιβάλλον και Δίκαιο 2005, 62 επ.