ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,

 ΓΕΩ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

University of the Aegean, GEOPOL Lab


 

Δημοσιεύσεις μελών του εργαστηρίου σε επαγγελματικά περιοδικά

 

Publications of GEOPOL Lab members in Greek professional journals (in Greek)

 

 

 

 

   SemperExcellens

Αιέν Αριστεύειν

 

 

GEOPOL PROFILE
BOOKS
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
GEOPOL JOURNALS
MIDDLE EAST FORUM (issues 1-4)
MIDLLE EAST FORUM (issues 5-12)
STUDIES IN REGIONAL AND URBAN PLANNING (issues 1-9)
STUDIES IN REGIONAL AND URBAN PLANNING (issues 10-15)
CEDEG REPORTS    (selected papers in  page: JOURNALS)
DEFENSE AND SECURITY ANNALS  (selected papers in page: ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ             (in Greek)
STRATEGIC REPORTS  (affiliated institute journal)
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
PUBLICATIONS OF GEOPOL MEMBERS IN PROFESSIONAL               JOURNALS (in Greek)
STATISTICAL DATA  AND MAPS OF EUROPEAN REGIONS
PROFILES OF EUROPEAN REGIONS
AFFILIATED INSTITUTES
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES AND REGIONAL DEVELOPMENT             (affiliated institute journal)             
JOURNAL OF TRANSPORT AND SHIPPING

 

PROFILES OF 

ROMAN EUROPE

 
PROFILES OF ROMAN EUROPE

 
PUBLICATIONS RELATED TO  GERMANY
PUBLICATIONS  RELATED TO FRANCE
PUBLICATIONS RELATED TO UNITED KINGDOM
PUBLICATIONS ON  RUSSIA (under construction)
PUBLICATIONS RELATED TO TURKEY
PUBLICATIONS RELATED TO SYRIA
PUBLICATIONS RELATED TO ISRAEL AND PALESTINE
PUBLICATIONS RELATED TO  IRAN

 
GEOPOLAB. TEACHING NOTES

 
DISTANCE AND TRANSPORT COST CALCULATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal: GREEK DEFENSE AND TECHNOLOGY

Περιοδικό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

"The end of geopolitics and geo-economy. The emergence of  geo-energeia", J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos (Apr. 2010)

"Το τέλος της γεωπολιτικής και γεω-οικονομίας και η ανάδυση της γεω-ενέργειας", Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος (Απρ. 2010)


"The ambitious deputy.... . Can Turkey be upgraded to the status of a peripheral power?",
J.Karkazis, G.Baltos, I.Vidakis (Jun. 2010) 

"Ο φιλόδοξος τοποτηρητής. Μπορεί η Τουρκία να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη?",  Ι.Καρκαζής, Γ.Μπάλτος, Ι.Βιδάκη (Ιουν. 2010) 


"Key points for successful international negotiations.  Conflict resolution",  G.Baltos, I.Vidakis, P.Bourazanis (Sep.2010)

"Σημεία-κλειδιά για επιτυχημένες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Επίλυση συγκρούσεων με βάση το εθνικό συμφέρον", Γ.Μπάλτος, Ι.Βιδάκης, Π.Μπουραζάνης (Σεπ. 2010)

 

"Simulation of  Iranian ballistic missiles",  J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos (Sep 2010)

"Προσομοίωση βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων του Ιράν", Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Σεπ. 2010) 


"Greek institutes and research centers in the area of defense and geopolitics",
J.Karkazis  (Feb. 2011)

"Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα αμυντικών αναλύσεων και γεωπολιτικών μελετών", Ι.Καρκαζής  (Φεβ. 2011)

"Strategic analysis of the transport networks of Turkey", 
J.Karkazis  (Feb 2011)

"Στρατηγική ανάλυση του δικτύου μεταφορών της Τουρκίας", Ι.Καρκαζής (Φεβ. 2011)

 

"Anatolian Tigers. Ambitious turkish plans in the Eastern Mediterranean", P.Bourazanis, G.Baltos, I.Vidakis  (May 2011)

"Anatolian Tigers. Φιλόδοξα σχέδια στην Αν. Μεσόγειο", Π.Μπουραζάνης, Γ.Μπάλτος, Ι.Βιδάκης  (Μαιος 2011)  


"Cold war on geo-energeia. Geopolitical re-distribution of  control and influence zones from Morocco to Pakistan",
J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos  (Jun. 2011) 

"Ψυχρός ενεργειακός πόλεμος. Γεωπολιτική ανακατανομή ελέγχου, επιρροής και ενέργειας από το Μαρόκο μέχρι το Πακιστάν",  Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Ιουν. 2011)

"The critical role of logistics in the modern military operations",
P.Palaios, I.Vidakis, G.Baltos  (Sep. 2011)

 "Ο κρίσιμος ρόλος των Logistics στις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις",  Π.Παλαιός, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Σεπ. 2011) 


"The Syro-Iranian relations and their impact on Syrian Crisis",
A.Alobeid  (Nov. 2011)

"Οι σχέσεις Ιράν-Συρίας και ο αντίκτυπος της Συριακής κρίσης",  Α.Αλομπέιντ  (Νοεμ. 2011) 


"The economic diplomacy of the Marshall Plan",
P.Palaios, I.Vidakis, G.Baltos  (Dec. 2011)

"Η  οικονομική διπλωματία του σχεδίου Μάρσαλ", Π.Παλαιός, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος (Δεκ. 2011)


"The latest developments in Turkey regarding energy (Part A)",
I.Vidakis, G.Baltos, D.Georgantas  (Jan. 2012) 

"Οι τελευταίες ενεργειακές εξελίξεις στην Τουρκία  (Μέρος Α)",  Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος, Δ.Γεωργαντάς (Ιαν. 2012) 

"The energy sector of Turkey (Part B)", 
I.Vidakis, G.Baltos, D.Georgantas (Feb 2012)

"Ο ενεργειακός κλάδος της Τουρκίας (Μέρος Β)",  Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος, Δ.Γεωργαντάς 2012 (Φεβ. 2012)  

"Re-structuring of national resources as a response to the multi-facet crisis", 
J.Karkazis, G.Baltos, I.Vidakis (Mar. 2012)

"Ανασύνταξη εθνικών πόρων απέναντι στην πολύπλευρη κρίση", Ι.Καρκαζής, Γ.Μπάλτος, Ι.Βιδάκη (Μαρ. 2012) 

"Introduction to energy security (Part A)",
I.Vidakis, G.Baltos, F.Chomata  (Apr. 2012) 

"Εισαγωγή στην ενεργειακή ασφάλεια (Μέρος Α)",  Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος, Φ.Χωματά  (Απρ. 2012) 

 

"Introduction to energy security (Part B)", I.Vidakis, G.Baltos, F.Chomata (May 2012) 
"Εισαγωγή στην ενεργειακή ασφάλεια (Μέρος Β)",
Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος, Φ.Χωματά (Μαιος 2012)

"Europe at the cross-roads of critical decisions. A proposition for encountering the crisis (in Greek)", 

J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos  (Jun. 2012)

"Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι εξελίξεων. Υπέρβαση της κρίσης και παγκόσμιες κοινωνικο-οικονομικές και στρατιωτικές μεταβολές", Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Ιούν. 2012) 


"The British energy policies as the basic factor that shaped  the Middle East (Part A)",
I.Vidakis, A.Alobeid, G.Baltos  (Aug. 2012)

"Η Βρετανική ενεργειακή πολιτική ως βασικός παράγων διαμόρφωσης της Μέσης Ανατολής  (Μέρος Α),"  Ι.Βιδάκης, Αλομπέιντ, Γ.Μπάλτος  (Αύγ. 2012)

"The British energy policies as the basic factor that shaped the Middle East (Part B), 
I.Vidakis, A.Alobeid, G.Baltos (Sep. 2012)

"Η Βρετανική ενεργειακή πολιτική ως ο βασικός παράγων διαμόρφωσης της  Μέσης Ανατολής (Μέρος Β)",  Ι.Βιδάκης, Αλομπέιντ, Γ.Μπάλτος  (Σεπ. 2012) 

"The Syrian Crisis. Causes, dimensions and perspectives", 
A.Alobeid  (Sep.2012)

"Η Συριακή Κρίση. Αίτια, διαστάσεις και προοπτικές",  Α.Αλομπέιντ  (Σεπ. 2012) 

"The evolution of a system. From the military-industrial to the military-oil complex",
I.Vidakis, D.Georgantas  (Oct 2012)

 "Η μετεξέλιξη ενός συστήματος. Από το στρατιωτικο-βιομηχανικό στο στρατιωτικο-πετρελαικό σύμπλεγμα", Ι.Βιδάκης, Δ.Γεωργαντάς  (Οκτ. 2012)


"Venezuela's oil. Foreign and domestic, state and business interests",
I.Vidakis, N.Ginakis  (Dec. 2012)

"Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Κρατικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, εγχώρια και ξένα",  Ι.Βιδάκης, Ν.Γκινάκης (Δεκ. 2012) 

 

" Tackling the consequences from a hypothetical offensive action against Iran", J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos (Mar. 2013)

"Πετρελαικές κρίσεις και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η αντιμετώπιση των συνεπειών μιας δυνητικής επίθεσης στο Ιράν"

Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Μαρ. 2013)

 

"Pipelines diplomacy. BAP line. Burgas-Alexandropolis pipeline",  Author: A.Antipa, Editing: I.Vidakis (May 2013)

"Η διπλωματία των αγωγών. Ο αγωγός ΒΑΡ: Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολις",  Συγγραφέας: Α.Αντίπα, Επιμέλεια: Ι. Βιδάκης (Μαιος 2013)

 

"The Syrian energy policy of the 'Four Seas' ",  J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos  (May 2013)

"Η Συριακή πολιτική ενέργειας των 'Τεσσάρων Θαλασσών' ",  Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος  (Μαιος 2013)

 

"The energy resources of the Eastern Mediterranean. Source of wealth or of conflict?",  J.Karkazis, I.Vidakis (Jun. 2013)

"Οι ενεργειακοί πόροι της Μεσογείου.  Πηγή πλούτου ή συγκρούσεων?", Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης  (Ιουν. 2013)

 

"Energy diplomacy in the 21st century",  I.Vidakis  (Sep. 2013)

"Η διπλωματία της ενέργειας στον 21ο αιώνα",  Ι.Βιδάκης  (Σεπ. 2013)

 

"The geo-economic and geopolitical developments in the Region, the reconstruction of Greece and the role of Greek Universities",   

J .Karkazis (Nov. 2014)

"Οι γεω-οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η ανασυγκρότηση της Χώρας και ο ρόλος του Ελληνικού Πανεπιστήμιου ως αναπτυξιακού θεσμού", Ι.Καρκαζής (Νοεμ. 2014)

 

"The Greek Presidential Elections in the context of  the German geopolitical pursuits in the Balkans and the Middle East. A political interpretation", M.Stathis (Dec. 2014)

"Οι Ελληνικές Προεδρικές Εκλογές στα πλαίσια των Γερμανικών γεωπολιτικών επιδιώξεων στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή. Μια πολιτική ερμηνεία", Μ. Στάθης (Δεκ. 2014)