ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,

 ΓΕΩ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

GEOPOL Lab, University of the Aegean


 

Χρονικά Αμυνας και Ασφάλειας (XAA)

 

Defense and Security Annals (DSA, Greek and English Editions)

 

 

 

   SemperExcellens

ΑιένΑριστεύειν

 

 

GEOPOL PROFILE
BOOKS
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
GEOPOL JOURNALS
MIDDLE EAST FORUM (issues 1-4)
MIDLLE EAST FORUM (issues 5-12)
STUDIES IN REGIONAL AND URBAN PLANNING (issues 1-9)
STUDIES IN REGIONAL AND URBAN PLANNING  (issues 10-15)
CEDEG REPORTS    (selected papers in  page: JOURNALS)
DEFENSE AND SECURITY ANNALS  (selected papers in page: ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ             (in Greek)
STRATEGIC REPORTS  (affiliated institute journal)
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
PUBLICATIONS OF GEOPOL MEMBERS IN PROFESSIONAL JOURNALS (in Greek)
STATISTICAL DATA  AND MAPS OF EUROPEAN REGIONS
PROFILES OF EUROPEAN REGIONS
AFFILIATED INSTITUTES
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES AND REGIONAL DEVELOPMENT  (affiliated institute journal)             
JOURNAL OF TRANSPORT AND SHIPPING

 

PROFILES OF 

ROMAN EUROPE

 
PUBLICATIONS RELATED TO  GERMANY
PUBLICATIONS  RELATED TO FRANCE
PUBLICATIONS RELATED TO UNITED KINGDOM
PUBLICATIONS ON  RUSSIA (under construction)
PUBLICATIONS RELATED TO TURKEY
PUBLICATIONS RELATED TO SYRIA
PUBLICATIONS RELATED TO ISRAEL AND PALESTINE
PUBLICATIONS RELATED TO  IRAN

 
GEOPOLAB. TEACHING NOTES

 
DISTANCE AND TRANSPORT COST CALCULATOR

 

 

 

 

 

 

DEFENSE AND SECURITY ANNALS (DSA, Greek Edition)

 

ISSUE 1, December 2010

ΤΕΥΧΟΣ 1, Δεκέμβριος 2010

Πρακτικά Ημερίδας

Ο ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ  Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Χιακή Κοινωνία σε συνεργασία με το

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, 10 Δεκεμβρίου 2008  

---------------------

"Welcoming Address. Chios, the main heir of the cultural wealth of Byzantine Empire (in Greek) " J.Karkazis

J.Karkazis

"Προσφώνηση. H Χίος ως η βασική κληρονόμος της πνευματικής παράδοσης της Βασιλεύουσας"

Γ.Καρκαζής

-----------------------------
"The role of Eleftherios Venizelos in the Greek foreign policy after the Asia Minor Catastrophe in 1923 (in Greek)" 

P.Siousiouras, D.Dalaklis

"Η επίδραση του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την Μικρασιατική Καταστροφή"

Π.Σιούσιουρας Δ.Δαλακλής

-------------------- 

"The Corfu Incident (in Greek)"

P.Siousiouras
"Το Επεισόδιο της Κέρκυρας"

Π.Σιούσιουρας

-------------------- 

"Thee role of Greek Navy in the liberation of Eastern Aegean Islands (in Greek)"

I.Vidakis

"Η  δράση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην απελευθέρωση των νησιών του Αν.Αιγαίου"

I.Βιδάκης

 --------------------

"The Byzantine Navy (in Greek)"

J.Karkazis

"Το Βυζαντινό Πολεμικό Ναυτικό"

Γ.Καρκαζής

DEFENSE AND SECURITY ANNALS (DSA, Greek Edition)

 

ISSUE 2, April 2012

TΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος 2012

 --------------------

"Towards a new Mediterranean geopolitical architecture (in Greek)"

J.Karkazis, I.Vidakis, A.Alobeid, G.Baltos

"Προς μια νέα Μεσογειακή Γεωπολιτική Αρχιτεκτονική"

I.Καρκαζής, I.Βιδάκης, A.Αλομπέιντ,  Γ.Μπάλτος

-------------------------------
"Towards a radical revision of geopolitical priorities and strategies of U.S.A. and Russia (in Greek)"

J.Karkazis, I.Vidakis

"Προς ριζική αναδιάρθρωση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών ΗΠΑ και Ρωσίας"

I.Καρκαζής, I.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος 

---------------------

"Europe at the cross-roads of critical decisions. A proposition for encountering the crisis (in Greek)"

J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos
"Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων και επιλογών – Πρόταση για υπέρβαση της κρίσης"

I.Καρκαζής, I.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος

 --------------------

"The dynamics and the geopolitical impact of social uprisings and terrorism in the Middle East (in Greek)"

J.Karkazis, I.Vidakis

"Η δυναμική και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των κοινωνικών εξεγέρσεων και της τρομοκρατίας στην Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική"
I.Καρκαζής, I.Βιδάκης

---------------------

"The British energy policy in the Middle East and the energy security (in Greek)"

I.Vidakis, A.Alobeid, G.Baltos

"Η Βρετανική ενεργειακή πολιτική στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή ασφάλεια"
I.Βιδάκης, A.Αλομπέιντ, Γ.Μπάλτος 

DEFENSE AND SECURITY ANNALS (DSA, Greek Edition)

 

ISSUE 3, April 2013

TΕΥΧΟΣ 3, Απρίλιος  2013

 --------------------

"Energy resources and energy security (in Greek)"

I.Vidakis

"Ενεργειακοί πόροι  και ενεργειακή ασφάλεια. Πρόταση για ένα νέο μοντέλο: Γεω (-πολιτική, -οικονομία, -ενέργεια)"

Ι.Βιδάκης

---------------------

-"The energy policy of U.S.A. in the Middle East (in Greek)"

J.Karkazis, I.Vidakis

"Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή"

Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης

---------------------

"The Syrian energy policy of the "four seas" (in Greek)"  

J.Karkazis, I.Vidakis, G.Baltos

"Η Συριακή ενεργειακή πολιτική των 'τεσσάρων θαλασσών' "

Ι.Καρκαζής, Ι.Βιδάκης, Γ.Μπάλτος

DEFENSE AND SECURITY ANNALS (DSA, English Edition)

 

ISSUE 1, April 2011

Mouse-click to open issue file

---------------------

CONTENTS (in parentheses page numbers)

- EDITORIAL, I. Vidakis (5)

- A SIMULATION-BASED ANALYSIS OF IRANIAN BALLISTIC MISSILES AND ISRAELI  INTERCEPTORS, J.Karkazis (9)

- THE PALESTINIAN QUESTION AFTER GAZA HAS PASSED UNDER HAMAS’ CONTROL, V.Kefala (19)

- THE ISRAELI - PALESTINIAN CONFLICT AND THE ECONOMIC CRISIS, Y.Vanunu (29)  

- DEFENSE ANALYSIS ASPECTS REGARDING THE POSSIBILITY OF DEPLOYMENT OF SHAHAB-3 AND SHAHAB-4 CLASS OF BALLISTIC MISSILES AGAINST ISRAEL , TURKEY AND EASTERN EUROPE , J.Karkazis, G.Isen (37)

- INTERNATIONAL TERRORISMAND EUROPEAN SECURITY, M.Bossis (45)

- A DECADE OF RAPPROCHEMENT IN GREEK - TURKISH RELATIONS: BENEFITING FROM A STATE-FREE STATE ?, G.Isen (63) 

- THE MISSILE AND NUCLEAR FACTORS IN THE MIDDLE EAST SECURITY BALANCE EQUATION, J.Karkazis, G.Isen (81)

SECURITY COMPLEX AREAS IN THE MEDITERRANEAN : THE GREEK-TURKISH CASE, J.Karkazis, P.Siousiouras D.Dalaklis (95)

THE CHALLENGES AND PROMISES OF ANNAPOLIS , S.Shetreet (109)

ISRAEL-IRAN NUCLEAR CONFLICT. STRATEGIC AND POLITICAL ASPECTS, Y.Vanunu (117)

WESTERN BALKANS AND THE PROBLEMS OF “SOFT SECURITY”, M.Bossis (123)

THE AMERICAN POLICY TOWARDS IRAN AFTER SEPTEMBER 11, ...  V.Kefala (135)

CORRUPTION AND PRESERVATION OF THE POLITICAL STRUCTURES IN THE DEVELOPING COUNTRIES, K.Koutsoukis, P.Siousiouras (147)

An Introductory edItorIal: How to orIent to the proxImal orIent?, G.Isen (157)

IRANIAN SATELLITE’S PROGRAM ADVANCES AND GEO-STRATEGIC IMPLICATIONS, J.Karkazis (171)

ISRAEL – IRAN: OPERATION "ARMAGEDDON", J.Karkazis  I.Vidakis (179)

IRAN AT A CRITICAL CROSSROADS: DOMESTIC CONFLICT AND EXTERNAL PRESSURE, V.Kefala (187)

TURKEY 'S CHIEFS OF GENERAL STAFF PROFILES, J. Karkazis (199)

TURKEY 'S NATIONAL INTELLIGENCE ORGANIZATION UNDERSECRETARIES PROFILES,    .. J.Karkazis (211)

Weberian analysis and understanding Islamic societies, A.Suerdem (219)