Ειδικά Θέματα Οικονομικού Δικαίου

Κύκλος

Β' Κύκλος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Έννοια, λειτουργία και παράμετροι του ανταγωνισμού. Σχολές ανταγωνισμού.
 •  Σχέση αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού.
 •  Έννοια των χρηστών ηθών και περιπτώσεις αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Ιδίως η τιμολόγηση και η διαφήμιση πιστωτικών ιδρυμάτων.
 •  Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
 •  Οι συμπράξεις (κάθετες και οριζόντιες) στο δίκαιο του ανταγωνισμού (1 ν.3959/2011).
 •  Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (2 ν. 3959/2011).
 •  Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (18α ν146/1914).
 •  Συγκέντρωση επιχειρήσεων.
 •  Η εποπτεία της αγοράς. Εποπτικές αρχές και λειτουργία αυτών.
 •  Οι κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) στο δίκαιο του ανταγωνισμού και η διαδικασία επιβολής τους.
 •  Ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης για παράβαση κανόνων δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ).