Στρατηγικοί Στόχοι

Το Tμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ως θεσμικός φορέας συνεχούς δημιουργίας και διάχυσης γνώσης στο σύνθετο πεδίο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου, στοχεύει στην:

 • Παροχή καινοτόμων, ποιοτικών, αλλά και βιώσιμων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ικανών να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για εκπαίδευση και έρευνα, διεθνώς και να συμβάλλουν στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την
  εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού με ολοκληρωμένη  και κριτική αντίληψη
  για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά
  και της ακτοπλοΐας, των μεταφορών γενικότερα και του εμπορίου, για την
  στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, στις
  σημερινές, εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες .
 • Ενεργή παρακολούθηση των εξελίξεων του επιστημονικού χώρου και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της ναυτιλίας, αναγκαία προϋπόθεση για την δημιουργία και διάχυση γνώσεων, και επικαιροποημένων λειτουργικών “εργαλείων” για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας, δυνατή πρωτίστως με ισχυρές συνέργιες και ικανή χρηματοδότηση,  με την εκπόνηση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια.
 • Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ναυτιλίας και των μεταφορών, με τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, θερινών κύκλων μαθημάτων, προσφοράς βραβείων και υποτροφιών, υποστήριξη της πρακτικής άσκησης και και εκπόνιση πολυάριθμων μελετών και ερευνών.
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του πολυδιάστατου ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.