Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο με την πρωτοβουλία 25@25 που αφορά στην άντληση 25 θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η σημασία της Διπλωματικής Εργασίας:

 • Η ολιστική και λειτουργική ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην διάρκεια των σπουδών
 • Χρήση και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων
 • Ανάπτυξη
  • της συστηματικής και ορθολογικής σκέψης
  • της κριτικής σκέψης
  • ερευνητικών δεξιοτήτων
 • Ενίσχυση
  • της αυτονομίας και ανεξάρτητης λειτουργίας του/της απόφοιτου
  • της ικανότητας τεκμηριωμένης σκέψης και πειθούς
  • της δεξιότητας της διάκρισης της αλήθειας

Η Πρωτοβουλία 25@25 επιβεβαιώνει:

 • Τους δεσμούς μας με τις επιχειρήσεις και φορείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και συναφών υπηρεσιών καθώς και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Την επικαιρότητα των θεμάτων που μελετώνται στις Διπλωματικές Εργασίες
 • Την σχέση εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων.

Μέσω της πρωτοβουλίας 25@25 επιτυγχάνεται:

 • Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν τον τομέα της μελλοντικής επαγγελματικής απασχόλησης.
 • Η ανάπτυξη καινοτομίας και συνεργασίας.
 • Η προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία 25@25 το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: η Πορεία

Συλλογή θεμάτων από τις επιχειρήσεις

Φθινόπωρο 2022

Ανάληψη θεμάτων από διδάσκουσες/οντες του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ως μέλη Επιβλέπουσας Επιτροπής ή/και  κύριος/α Επιβλέπων/ουσα

Ιανουάριος 2023

Παρουσίαση θεμάτων στους/στις φοιτητές/τριες, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και αναθέσεις θεμάτων

Φεβρουάριος 2023

1η παρουσίαση προόδου των Διπλωματικών Εργασιών στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. με επικέντρωση στην διατύπωση/αποκρυστάλλωση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Μάρτιος 2023

2η παρουσίαση προόδου των Διπλωματικών Εργασιών στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. με επικέντρωση στην προτεινόμενη μεθοδολογία και τις ανάγκες σε δεδομένα

Μάιος 2023

3η παρουσίαση προόδου των Διπλωματικών Εργασιών στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. με επικέντρωση στα πρώτα ευρήματα ή στις δυσκολίες προς επίλυση

Ιούνιος 2023

Ανοικτή Τελική παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

27 & 28 Σεπτεμβρίου 2023