Ε.Δι.Π.

ΕΔΙΠ ΤΝΕΥ

«Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Περιβάλλον»

+30 607 9445378
ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορική

+302271035952
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

“Επιχειρησιακές Λειτουργίες και Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό”

+3022710 35355