Μαθήματα

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Ακολούθως παραθέτονται τα μαθήματα που μπορεί να διαλέξει ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο. Επιλέγοντας κάθε μάθημα μπορείτε να δείτε την περιγραφή του.

Αναζήτηση Μαθήματος

Επιλογή Εξαμήνου

Γ' Εξάμηνο

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές-ριες αναμένονται να : 1.      είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς για να εκπληρώνουν όλες τις επικοινωνιακές απαιτήσεις του επιστημονικού ή/και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του κλάδου 2.      επιτύχουν στην μετάβαση από την κατάσταση των μαθητευόμενους μιας γλώσσας σε αυτή...

Δ' Εξάμηνο

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένονται να διαθέτουν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες: αναγνωρίσουν τα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου ως στόχο εκμάθησης προσαρμόσουν τα κριτήρια τους στις ειδικές ανάγκες του μελλοντικού επιστημονικού και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος. να χρησιμοποιούν την Αγγλική για Ειδικούς...

Ζ' Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος: Να παράσχει τα βασικά στοιχεία της Visual Basic ως ενός εργαλείου προσομοιωμένης σχεδίασης πολύπλοκων χωρικών συστημάτων και επίλυσης αυτών σε γραφικό και αλφαριθμητικό περιβάλλον. Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο σχεδιαστικό/υπολογιστικό περιβάλλον να παράσχει τις βασικές αρχές και μεθόδους ανάλυσης (‘αποδόμησης’) του υπό εξέταση συστήματος σε βασικά στοιχεία και λειτουργίες τα οποία...

ΣΤ' Εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη βάση για την ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, και των τηλεπικοινωνιών. Το μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση μελέτης έρευνας αγοράς από τους φοιτητές-τριες και την ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση τη θεωρία που αναπτύσσεται στο μάθημα. Οι κύριες θεματικές ενότητες...

Ζ' Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων. Κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά οι μεταφορές είναι σημαντικές παγκοσμίως και μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό της δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον, επενδύσεις γίνονται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς των μεταφορών όπως είναι οι αερομεταφορές, οι οδικές μεταφορές, οι...

Ζ' Εξάμηνο

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να: Συμβάλλει στην εξοικείωση των διδασκομένων με έννοιες όπως βιομηχανικό προϊόν, βιομηχανικός προμηθευτής, βιομηχανικός πελάτης και βιομηχανική αγορά. Βοηθήσει τους διδασκόμενους να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βιομηχανικές αγορές Εξειδικεύσει τις γνώσεις των σπουδαστών σε επιλεγμένους τομείς του βιομηχανικού μάρκετινγκ. Με την...