Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες αναμένεται να έχουν :

  • Εξοικείωση με βασικές έννοιες , του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και πολιτικής αλλά και των συστημάτων οργάνωσης των διεθνών Οργανισμών και Ενώσεων της ναυτιλίας.
  • Εμβάθυνση σε σύγχρονες πρακτικές κρατικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν καθοριστικά τη στρατηγική αλλά και την καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και στις σχέσεις του εφοπλισμού με τη ναυτεργασία και την κοινωνία.
  • Να έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί: στην ανάλυση της σύγχρονης εθνικής και διεθνούς πολιτικής με έμφαση στις σχέσεις δράσης και αλληλεπίδρασης του Κράτους των διεθνών οργανισμών και των επιχειρήσεων με την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.