Γενική Λογιστική

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατανόηση και κατάκτηση γνωστικού υπόβαθρου και δεξιοτήτων σε σύγχρονες βασικές αρχές, έννοιες και προσεγγίσεις της χρηματοοικονομικής λογιστικής, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση θεμελιωδών εννοιών που συνθέτουν το λογιστικό σύστημα μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο των διεθνών λογιστικών αρχών και προτύπων και στον τρόπο που καταγράφονται και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της επιχείρησης. Η κατανόηση, εμβάθυνση, επεξεργασία και αξιολόγηση της κρίσιμης λογιστικής πληροφόρησης και βασικών τεχνικών επεξεργασίας της παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση των διοικητικών αποφάσεων και της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης, καθώς και των προοπτικών ανάπτυξής της.