Διαχείριση, Προστασία, Πολιτική Περιβάλλοντος

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο μάθημα «Διαχείριση, Προστασία – Πολιτική Περιβάλλοντος» επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας στο περιβάλλον. Σκοπός είναι:

  1. Να κατανοήσει ο φοιτητής/τρια τις επιπτώσεις της ναυτιλίας στην ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας με έμφαση στα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τη ναυτιλιακή και επιστημονική κοινότητα (ατμοσφαιρική ρύπανση και φαινόμενο θερμοκηπίου, μεταφορά μη-ιθαγενών οργανισμών με το έρμα, διάλυση πλοίων, βιωσιμότητα) αλλά και σε κλασσικότερα θέματα (πχ ρύπανση από πετρέλαιο),
  2. Να γνωρίζει το κανονιστικό πλαίσιο (διεθνείς συμβάσεις ΙΜΟ, οδηγίες και κανονισμοί ΕΕ) και τα οικονομικά εργαλεία και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στην εργασιακή ή ακαδημαϊκή του πορεία,
  3. Να γνωρίζει τις αλλαγές στον σχεδιασμό, τις τεχνολογίες και τη λειτουργία του πλοίου ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλίας στο περιβάλλον.