Αγγλικά ΙΙ

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένονται να διαθέτουν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες:

 • αναγνωρίσουν τα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου ως στόχο εκμάθησης
 • προσαρμόσουν τα κριτήρια τους στις ειδικές ανάγκες του μελλοντικού επιστημονικού και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος.
 • να χρησιμοποιούν την Αγγλική για Ειδικούς Σκοπού για όλες τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στα πλαίσια του επιστημονικού τους τομέα και σύμφωνα με όλες τις επικοινωνιακές συνθήκες που αυτός ορίζει
 • βελτιώσουν το λεξιλόγιο και τις δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα
 • είναι εξοικειωμένοι με κάποιες από τις πρακτικές δεξιότητες που θα κληθούν να αναπτύξουν ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων σε πραγματικά εργασιακά
  περιβάλλοντα
 • εξοικειωθούν με την εξειδικευμένη ορολογία του επιστημονικού τους πεδίου
 • να εξελίξουν ικανότητες που θα τους επιτρέπουν την πρόσβαση, χρήση και αξιολόγηση πληροφοριών από το παγκόσμιο δίκτυο στα Αγγλικά.
 • αναπτύξουν διαπολιτισμική επικοινωνιακή επάρκεια σε γλωσσικό επίπεδο
 • επιτύχουν στην μετάβαση από την κατάσταση των μαθητευόμενους μιας γλώσσας σε αυτή των χρηστών
 • αναπτύξουν την ενδελεχή κατανόηση κεντρικών εννοιών, όρων και βασικών θεμάτων που απασχολούν το επιστημονικό τους πεδίο

Οι φοιτητές αναμένεται επίσης να αντιλαμβάνονται την ορολογία και τις έννοιεςκλειδιά της ειδικότητας τους ώστε να

 • συμπληρώνουν φορτωτικές και ναυλοσύμφωνα και να τα ελέγχουν
 • συντάσσουν υπομνήματα, αναφορές, ερωτηματολόγια, περιλήψεις e-mails
 • εξοικειωθούν με την νομική ορολογία που σχετίζεται με τον ναυτιλιακό κλάδο
 • μπορούν να διενεργήσουν προφορικές παρουσιάσεις και ανάλυση περιπτώσεων
 • διαθέτουν τις ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να επικοινωνούν διεθνώς με συναδέλφους στον τομέα τους γραπτά ή προφορικά σε διαπολιτισμικό πλαίσιο
 • αξιοποιούν τεχνικές και στρατηγικές εκμάθησης για να πετύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς
 • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις που κατέχουν ήδη για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς στόχους στα Αγγλικά
 • είναι ικανοί να διενεργούν έρευνα στην Αγγλική γλώσσα ορίζοντας τους σκοπούς της, να διατυπώνουν υποθέσεις, να αντλούν πληροφορίες από ποικίλες πηγές και να τις αξιολογούν κριτικά
 • είναι ικανοί να συγκροτούν και να αποτιμούν την σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στην εκάστοτε αποδεκτή μορφή (παρουσίαση, paper κλπ.)
 • είναι ικανοί να αναγνωρίζουν από τα συμφραζόμενα στον τομέα της ειδικότητας τους τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ένα βασικό εργαλείο για τους μελλοντικούς επιστήμονες του Τμήματος είτε αποφασίσουν να εξακολουθήσουν τις  σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε αναζητήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.