Ανάλυση Ζήτησης

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη βάση για την ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, και των τηλεπικοινωνιών. Το μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση μελέτης έρευνας αγοράς από τους φοιτητές-τριες και την ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση τη θεωρία που αναπτύσσεται στο μάθημα. Οι κύριες θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: (α) μεθόδους δειγματοληψίας, (β) συλλογή και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων, (γ) χρήση και ανάλυση δεδομένων GPS, (δ) οικονομετρικά πρότυπα ζήτησης διακριτών μεταβλητών, (ε) εκτίμηση προτύπων και στατιστικές υποθέσεις, (στ) μεθόδους πρόβλεψης, και (ζ) παρουσίαση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων της μελέτης ζήτησης.

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την συμπεριφορά και τις ανάγκες των χρηστών, να σχεδιάσουν μια έρευνα αγορά, να μπορούν να
επεξεργαστούν στατιστικά δεδομένα, να αναπτύξουν πρότυπα που προσομοιάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών και να εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα για να κάνουν μελλοντικές προβλέψεις.
Η διδασκαλία του μαθήματος Ανάλυση Ζήτησης έχει σκοπό:

  • Να παράσχει στους φοιτητές-τριες την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διενεργούν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική έρευνα αγοράς.
  • Να παρέχει δεξιότητες που αφορούν την στατιστική ανάλυση δεδομένων, την ανάπτυξη και το σχολιασμό οικονομετρικών προτύπων
  • Να παράσχει την γνώση για τον σχεδιασμό μιας σωστής δειγματοληψίας
  • Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων.