Γεωπολιτική και Θαλάσσιες Μεταφορές

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο της γεωπολιτικής. Κατανόηση της προέλευσης του κλάδου και τη σχέση του με τις επιστήμες της γεωγραφίας, της στρατηγικής κ.ο.κ.

Κατανόηση της διεθνούς πολιτικής υπό το πρίσμα των θεωριών γεωπολιτικής.

Αντίληψη της σημασίας της γεωγραφικής θέσης ενός κράτους για την οικονομία και την πολιτική, έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατανόηση του πολιτικού πλαισίου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται οι θαλάσσιες μεταφορές. Επισκόπηση των θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως, αλλά ειδικότερα στο χώρο της Μεσογείου.