Διαχείριση Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

  • Να γνωρίζουν γενικές έννοιες και δείκτες που θέτουν το πλαίσιο στην διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων όπως την έννοια της φέρουσας ικανότητας, του οικολογικού αποτυπώματος και της βιωσιμότητας
  • Να γνωρίζουν την απλοποιημένη εξίσωση IPAT και την χρήση της στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους
  • Να γνωρίζουν την θεωρία του Μάλθους σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τις πιέσεις στους φυσικούς πόρους όπως και τους λόγους αποτυχίας της (πχ δεν έλαβε υπόψη τον ρόλο της επιστήμης και τεχνολογίας στην ανακούφιση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους)
  • Να γνωρίζουν τη θεωρία της τραγωδίας των κοινών
  • Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν στοιχεία της τραγωδίας των κοινών σε διάφορα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυσικοί πόροι και να προτείνουν λύσεις βασιζόμενοι στην θεωρία αυτή (εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως η εξάντληση των ιχθυοαποθεμάτων, η ρύπανση των νερών, η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, η ατμοσφαιρική  ρύπανση κλπ)
  • Να γνωρίζουν τι είναι η κυκλική οικονομία (σε σχέση με την γραμμική οικονομία) και κατά ποιον τρόπο αποτελεί επέκταση της κλασσικής ακολουθίας Reduce – Reuse – Recycle
  • Να γνωρίζουν τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Να κατανοήσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής
  • Να κατανοήσουν τη σημασία των αννανεώσιμων πηγών ενέργειας και να γνωρίζουν τις τεχνολογίες αξιοποίησης τους.
  • Να είναι σε θέση να αναζητήσουν αξιόπιστες επιστημονικές πηγές στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα όπως τα αγγλικά σε θέμα της επιλογής τους, να τις μελετήσουν και να συγγράψουν μικρής έκτασης εργασία, καταλήγοντας σε στοιχειοθετημένα συμπεράσματα με παραπομπές σε πηγές.