Διεθνής Οικονομική

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών -τριών με τα θέματα της διεθνούς οικονομικής και τη συσχέτιση των εθνικών οικονομιών σε ένα διεθνές περιβάλλον. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση σε θέματα διεθνών εμπορικών συναλλάγών. Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η κατανόση των θεωριών διεθνούς εμπορίου, των οφελειών απο το εμπόριο, τις παραμέτρους που επηρεάζουν την δομή του διεθνούς εμπορίου και τις επιδράσεις των εθνικών οικονομικών πολιτικών στο εμπόριο,  καθώς και την αλληλεπίδραση των χωρών, μέσω του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.