Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την διαχείριση της καινοτομίας στο σύγχρονο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, ειδικότερα την τρέχουσα, τυπική ορολογία, τις βασικές έννοιες και τις κύριες, σύγχρονες διοικητικές και οικονομικές θεωρήσεις της διοίκησης καινοτομίας
  • έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα σχετικά, ανωτέρω εννοιολογικά πλαίσια στο πεδίο της ναυτιλίας και μεταφορών και των οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα αριθμό συναφών αγορών
  • έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν και να εφαρμόζουν κριτικά τις τεχνικές της διοίκησης καινοτομίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συγκεκριμένα να αξιολογούν και να παίρνουν αποφάσεις, καθώς και να υλοποιούν πρωτοβουλίες/έργα διοίκησης (τεχνολογικής) καινοτομίας. Ειδικότερα, να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους καινοτομίας (υπηρεσίας, διαδικασίας, επιχειρηματικού μοντέλου κτλ), τις φάσεις και δοικητικές απαιτήσεις της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας (δημιουργία ιδεών, απόκτηση πόρων, δημιουργία αξίας κτλ) και να υποστηρίζουν τις ανωτέρω δραστηριότητες με αντίστοιχες μεθοδολογίες /τεχνικές (ανάλυση σεναρίων, καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, SWOT κτλ).

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση ικανοτήτων σχετικά με την εφαρμογή και σύνθεση θεωρίας και μεθόδων καθώς και τη δυνατότητα αξιολογικής κρίσης στο πλαίσιο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των λιμενικών οργανισμών και των οργανισμών μεταφορών, και του ευρύτερου τεχνολογικού και εμπορικού-οικονομικού περιβάλλοντος αυτών.